KO-respondencja. Na styku sztuk - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna


MINIONA -

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instr-Ped., Edukacji Muzycznej i Wokalistyki
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Kontynuacja cyklu spotkań interdyscyplinarnych ma na celu poszerzenie spektrum zagadnień dotyczących korespondencji sztuk. Spotkania o charakterze naukowym, wykłady, prezentacje i dyskusje, oraz realizowane podczas konferencji projekty artystyczne stały się impulsem do rozwoju interdyscyplinarnych poszukiwań. Celem konferencji jest zastanowienie się nad szeroko pojętymi kontekstami sztuki, jej wielowymiarowością i wzajemnym przenikaniem się różnych dyscyplin. Próbując rozwinąć i pogłębić obszary pogranicza sztuk tworzymy rozpoznawalne już w kraju miejsce artystyczno-naukowego dialogu.

 

Szukamy pytań z pogranicza sztuk i staramy się na nie konstruktywnie odpowiadać…

 Czym jest sztuka we współczesnym świecie? Czym była w procesie historycznym? Jakie związki zachodzą pomiędzy różnymi dziedzinami artystycznymi? Czym są dawne i współczesne konteksty sztuki? Jaki wpływ wywierają one na przekaz artystyczny? Czy możliwy jest wpływ sztuki na rzeczywistość? Relacje między rzeczywistością a kreacją artystyczną. Film, jako integralne dzieło sztuki? Jak zmienia się w procesie historycznym etos sztuki? Sztuka i filozofia. Psychologia w sztuce. Sztuka i nauki ścisłe. Interdyscyplinarność w sztukach nowoczesnych. Dzieło sztuki i jego funkcja w świecie rzeczywistym. Jakie są granice użyteczności sztuki?

 Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.chopin.edu.pl lub zgłosić swój udział na adres mailowy: joanna.cieslik-klauza@chopin.edu.pl


Źródło:  http://www.chopin.edu.pl

Aktualizacja:  2023-05-31