Antybohater czy złoczyńca? O transgresyjnym charakterze kreacji i recepcji bohaterów tekstów kultury.


MINIONA -

Kraków

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej,zaplanowanej jako spotkanie młodych badaczyinteresujących się sposobami kreacji i recepcji bohaterów literackich, zwłaszcza tych przejawiających zachowania nieakceptowane społecznie, a także etycznego wymiaru podejmowania tej tematyki w dziełach kultury. Celem konferencji jest także integracja środowisk studentów i doktorantów, w tym wzajemny transfer wiedzy i kompetencji. 

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania postacią antybohatera, przejawiający się zarównowzrostemutworów, w jakich taki bohater się pojawia, jak i zmiany w sposobach kreacji oraz recepcji tekstów kultury zawierających ten motyw. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat przyczyn tego zjawiska, a takżezwrócenie uwagi na jego intensywność i możliwe konsekwencje. Istotny jest dla nas także etyczny wymiar tej tematyki, zwłaszcza zjawisko romantyzowania postaci moralnie niejednoznacznych. Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, w celu umożliwienia jak najszerszego spojrzenia na omawiany problem w perspektywie lokalnej, regionalnej oraz globalnej, z uwzględnieniem studiów porównawczych między kulturą polską i zagraniczną. 

Antybohater był przez długi czas figurą rozpoznawaną głównie na gruncie badań nad kinematografią, a w przypadku literatury – częściej w literaturoznawstwie anglojęzycznym niż polonistycznym. Apele badaczy wskazujące na konieczność poszerzenia tego obszaru badawczego (Januszkiewicz 2006, 2010, Darska 2012, Wolf 2023) odniosły pewien skutek (m.in. Łozowski 2021), choć prowadzone badania wciąż wymagają poszerzenia i aktualizacji. Jedna z zarysowanych w nich hipotez, jaką pragniemy na drodze obrad konferencyjnych sprawdzić i pogłębić, sugeruje, że antybohaterowie reprezentują marzenie uczestników kultury o nowym typie postaci fikcjonalnej, która świadoma zasad, jakimi rządzi się społeczeństwo, celowo je odrzuca, a tym samym prowokuje zmiany we wspólnotowej tożsamości (Łozowski 2021, Major 2011, Oliver i in. 2019, Kuldova 2019). Zarazem zaangażowanie współczesnych prosumentów tekstów kultury konwergencji (Jenkins 2008) sprawia, że postaci fikcjonalne, które stają się elementami ich imaginariów, mogą silniej modelować ich zachowania niż miało to miejsce we wcześniejszym paradygmacie kulturowym, zdominowanym przez druk oraz bierny odbiór produkcji telewizyjnych czy filmowych (Greenwood i in. 2021). 

Podejmowana przez projekt tematyka jest istotnazarówno w perspektywie rozwoju teorii literatury, jak i myślenia o kulturze i przemianach zachodzących w społeczeństwie. Podjęcie tematu antybohatera daje także nowe możliwości reinterpretacji tekstów kultury uznanych za kanoniczne. 

Zachęcamy szczególnie do podjęciajednego z następującychzagadnień (nie wykluczając przy tym przyjęcia propozycji spoza tej listy): 

 • antybohater w słowniku literaturoznawcy – konieczne uzupełnienie, naddatek czy termin do korekty? 

 • antybohater w narracjach transmedialnych–między konsumpcją a zaangażowaniem/prosumpcją 

 • Kordian, Józio, Alicja Tabor? Pytanie o specyfikę polskiego modelu antybohatera 

 • specyfika podróży antybohaterki 

 • czarny charakter, tęczowe serce? queerowe tożsamości antybohaterów 

 • nowoczesny epos, (anty)powieść, kryminał… transgresyjne postaci literackie wobec podziałów genologicznych 

 • seriale, gry, podcasty – nowe media a reprezentacje bohaterów transgresyjnych 

 • między ożywczą transgresją a destrukcyjną przemocą - zmiany granic akceptowalności zachowań postaci fikcjonalnych i ich przyczyny 

 • antybohater jako role model, ja jako antybohater - psychologiczne aspekty relacji z fikcjonalnymi postaciami transgresyjnymi 

 • antybohater i antybohaterka – wpływ dynamikigenderowaej na kształtowanie postaci antybohaterskich 

 • fikcjonalne postaci transgresyjne i problematyka zdrowia psychicznego (psychopatie, socjopatie, "mroczna triada") 

 • antybohater i mechanizmy negocjowania wspólnotowych wartości 

 • między przestępcą a bohaterem - zmiany recepcji postaci historycznych i fikcjonalnych w tekstach kultury 

 • postaci transgresyjne jako twórcy i bohaterowie literackiego kanonu - nowe interpretacje 

 • romantyzowanie i spieniężanie postaci historycznego antybohatera 

 • przemiany sposobów kreowania postaci transgresyjnych w kulturze i ich recepcji 

 • literacki antybohater okiem socjologa, psychologa, pedagoga, antropologa, prawnika… 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13października 2023 roku na Wydziale Polonistyki UJ w Krakowie w formie hybrydowej.  

Interesują nas wystąpienia wcześniej niepublikowane. 
Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut. 

Prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego dostępnego pod poniższym linkiem: https://forms.gle/dyFu2EK7LRSGsB7v8 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2023  

Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu referatu, zostaną przekazane do 17.07.2023 
Udział w konferencji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. 

Planujemy publikację wybranych referatów po poddaniu ich procesowirecenzji.  

Pytania prosimy kierować na adres:konferencjaantybohater@gmail.com 


Aktualizacja:  2023-06-13 09:57:39