Ogólnopolska konferencja naukowa "Kultury muzyki popularnej I: Tożsamości"


MINIONA -

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Katedra Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

KULTURY MUZYKI POPULARNEJ

I: TOŻSAMOŚCI

________________________________________

Kraków, 28-29 września 2023 r.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
________________________________________

Głównym celem konferencji jest chęć utworzenia forum do cyklicznego prezentowania wyników aktualnych prac badawczych z zakresu transdyscyplinarnych studiów nad kulturami muzyki popularnej. Zależy nam na integracji różnych środowisk zarówno uniwersyteckich, jak i pozaakademickich, wymianie doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się rozlicznymi polami krajowego muzykoznawstwa, a także wskazywaniu i charakteryzowaniu nowych przestrzeni, zagadnień, ujęć teoretycznych i metodologicznych.

W formule konferencji odwołujemy się do klasycznej już dziś publikacji Andy’ego Benneta (Cultures of Popular Music, 2001), podkreślając szerokie perspektywy i rozległe terytoria interesujących nas obszarów akademickiej refleksji. Prekursorskie prace zagranicznych badaczek i badaczy stanowią dla nas oczywiście istotny punkt odniesienia. Warto jednak zaznaczyć, że liczba krajowych publikacji z zakresu studiów, szczególnie nad kulturą rockową, metalową i hiphopową, z każdym kolejnym rokiem sukcesywnie wzrasta. Organizowane są także w Polsce ważne cykliczne wydarzenia, jednak najczęściej wyraźnie sprofilowane genologicznie. Natomiast część inspirujących przedsięwzięć konferencyjnych zakończyło się niestety na kilku edycjach. Pragniemy zatem podjąć wielotorowy dialog z tradycją dotychczasowych rodzimych i zagranicznych studiów nad muzyką popularną, rozpatrywaną przede wszystkim w optyce kulturoznawczej, medioznawczej, antropologicznej, socjologicznej, literaturoznawczej, językoznawczej i muzykologicznej.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania pierwszej edycji konferencji uczyniliśmy tożsamość – kategorię złożoną i wielowymiarową, będącą przedmiotem badań rozmaitych dyscyplin, jak psychologia, filozofia, socjologia czy kulturoznawstwo, by wspomnieć tylko nieliczne. Nauki humanistyczne uwidaczniają szereg niejasności i napięć narosłych wokół tożsamości współczesnych jako fenomenu socjokulturowego, powstałego na kanwie globalizacji i związanych z nią gwałtownych przemian cywilizacyjnych i społecznych. Z jednej strony, Anthony Giddens wskazuje na indywidualny charakter tożsamości ponowoczesnej jednostki, dla której stanowi on formę refleksyjnego projektu. Z drugiej, badacze podkreślają, że tożsamość zawsze pozostaje wynikiem intersekcjonalnego splotu (za Kimberlé Crenshaw) tak różnorodnych kategorii, jak rasa, klasa, płeć, seksualność, narodowość, etniczność, wiek, wartości moralne czy wierzenia religijne. Zwrot w humanistyce, jaki dokonywał się począwszy od lat 60., od Guya Deborda przez postmodernistyczne refleksje m.in. Judith Butler, pozwolił potraktować tożsamość jako społeczny performans, w którym negocjowana jest przestrzeń pomiędzy opresyjnymi dyskursami a indywidualnymi lub kolektywnymi strategiami oporu.

Od lat 70. obserwujemy formowanie się kolejnych projektów i organizacji aktywistycznych, dążących do zmiany społecznej w oparciu o polityki tożsamościowe. Performatywne badania nad tożsamością znalazły swój wyraz również na polu popular music studies, głównie za sprawą Philipa Auslandera. Takie zagadnienia, jak tożsamości fanowskie, genderowy wymiar tożsamości muzycznych, (auto)biograficzne konteksty muzycznych wydarzeń ogniskują zainteresowania badaczy i badaczek muzyki popularnej. W ostatniej dekadzie szczególne znaczenie zyskują akademickie głosy z kręgu refleksji posthumanistycznej, radykalnie odrzucające antropocentryczny paradygmat na rzecz pytania o możliwość zaistnienia tożsamości innych, niż tylko ludzkie. Współcześnie, popular music studies stoją więc przed wyzwaniem eksplorowania słabo jeszcze zagospodarowanych obszarów refleksji nad muzyką w kontekście tożsamości nienormatywnych, nowomedialnych czy nie-ludzkich.

Poniżej proponujemy Państwu ramowe zagadnienia, które warto poddać akademickiej refleksji, jesteśmy jednak otwarci na różnorodne propozycje referatów.

- Tożsamości muzykoznawstwa (popular music studies)
- (Płynne) tożsamości gatunkowe w muzyce popularnej
- Wymiary, typy i rodzaje tożsamości artystycznych
- Tożsamości fanów i recepcja muzyki popularnej
- Media muzyczne a procesy kształtowania wizerunków i tożsamości artystycznych
- Teksty utworów w muzyce popularnej w optyce song studies
- Ikonosfera w kulturach muzyki bluesowej, rockowej, hiphopowej, metalowej etc.
- Poetyka teledysków hiphopowych, rockowych, popowych etc.
- Filmowe konteksty muzyki popularnej; filmy (auto)biograficzne
- Rytuały, koncerty, festiwale i tożsamości sceniczne
- Badania nad dźwiękiem (sound studies) w kulturach współczesnych
- Muzyczne tożsamości Innego – post i trans-kolonialne projekty tożsamościowe w muzyce popularnej
- Muzyka a polityki tożsamościowe – muzyczny aktywizm, instytucjonalne i ideologiczne uwarunkowania działalności muzycznej
- Indywidualne tożsamości a wspólnototwórczy charakter wydarzeń muzycznych
- Posthumanizm a nowe formy tożsamości – AI, metaverse, figury cyborga i androida, udział nie-ludzkich aktantów w tworzeniu wydarzeń muzycznych
- Autotematyzm, (auto)ironia, post-ironia w muzyce popularnej
- Przeszłość i przyszłość a muzyczne projekty tożsamościowe
- Starzenie się i (nie)trwałość muzycznych tożsamości
- Praktyki i dyskursy wykluczenia jak i inkluzji w kulturach muzycznych
- Kategoria muzycznej persony – zastosowania, polemiki, rewizje
- Intersekcjonalność a refleksje nad muzyką popularną
- Sprawczość praktyk muzycznych
________________________________________

Bibliografia (wybór):

- Anderson B., Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach
i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
- Auslander P., Performing glam rock: Gender and theatricality in popular music, University of Michigan Press, Michigan 2006.
- Bennet A., Cultures of Popular Music, Open University Press, Buckingham 2001.
- Burszta W. J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Wydawnictwa Poznańskie, Poznań 2004.
- Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości,
przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
- Castells M., The Power of Identity, Blackwell Publisher, Cornwall 2001.
- Crenshaw K. W., On intersectionality: Essential writings, The New Press, New York 2017.
- Debord G., Społeczeństwo spektaklu, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1998.
- Edukacja muzyczna: tożsamość i praktyka, red. A. Białkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
- Fabbri F., A theory of musical genres. Two applications, „Popular music perspectives”, vol. 1, IASPM, 1982.
- Foucault M., Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, t. 1-2, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2020.
- Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2012.
- Kłoskowska A., Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, 1992.
- Latour B., Splataja̜c na nowo to, co społeczne: wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. K. Abriszewski, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.
- Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, przeł. S. Konopacki, PWN, Warszawa 1991.
- Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. T. Hołówka, PWN, Warszawa 1978.
________________________________________

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

TERMIN NABORU ZGŁOSZEŃ: 5 WRZEŚNIA 2023
WYNIKI NABORU ZGŁOSZEŃ: 7 WRZEŚNIA 2023

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://forms.gle/kWqwgVSLsf9Rjaxy8

OPŁATA KONFERENCYJNA:
250 zł – STUDENCI/TKI, DOKTORANCI/TKI
350 zł – POZOSTAŁE OSOBY
UDZIAŁ BIERNY – BEZPŁATNY

MIEJSCE OBRAD:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2.
ADRES DO KORESPONDENCJI: kulturymuzykipopularnej@gmail.com

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/932172444506894?ref=newsfeed

Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji.

________________________________________

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
- dr Jakub Kosek
Katedra Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
- mgr Dawid Kaszuba
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Aktualizacja:  2023-06-23 09:24:40