„Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w dobie cyfrowej transformacji pracy - aspekty zarządcze i prawne”


MINIONA -

Aula Katedry Zarządzania Uniwersytetu Pomorskiego, ul. Kozietulskiego 6-7
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

KATEDRA ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU POMORSKIEGO W SŁUPSKU

                                                              oraz

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GDAŃSKU

                                                         zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy

w dobie cyfrowej transformacji pracy -  aspekty zarządcze i prawne”

                                            Słupsk,  19 października 2023 r.

 

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów  oraz specjalistów, zajmujących się ochroną pracy do wymiany refleksji i prezentacji wyników prowadzonych badań naukowych, związanych z przeobrażeniami na rynku pracy zapoczątkowanymi w okresie pandemii covid-19 związanymi z rozpowszechnieniem się form pracy świadczonej na odległość.

Przejście z biur w tryb home office wymusiło daleko idące przeobrażenia na rynku pracy oraz w organizacji pracy. Z jednej strony pojawiły się nowe, niewystępujące na taką skalę zagrożenia i problemy, z drugiej szanse. Szybko okazało się, że obowiązujące uregulowania prawne nie nadążają za zmieniającą się dynamicznie rzeczywistością, zaszła więc konieczność ich aktualizacji. Nasza konferencja będzie okazją do głębszego przyjrzenia się tym przeobrażeniom. Konferencji towarzyszyć będzie I Pomorskie Forum  Zarządzanie w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia pracujących.

Naukowym wynikiem obrad będą publikacje artykułów uczestników konferencji w czasopismach naukowych, ujętych w wykazie Ministra Edukacji i Nauki z 2021 r. (70 pkt) lub w monografii pokonferencyjnej, opublikowanej w wydawnictwie naukowym (20 pkt za rozdział). Decyzja o zakwalifikowaniu tekstu do publikacji w poszczególnych wydawnictwach będzie uzależniona od wyniku recenzji.

Aktywny udział w konferencji jest odpłatny. Wystąpienie z referatem – 250 zł, wystąpienie z publikacją artykułu/rozdziału w monografii - 500 zł.  Zgłoszenia udziału z abstraktem wystąpienia i referatu można nadsyłać terminie do 20 września 2023 r.  na adres e-mail: konferencjazarzadzanie@upsl.edu.pl

Obszary tematyczne konferencji:

- efektywność zarządzania pracownikami w warunkach cyfrowej transformacji pracy, 

- uczestnicy rynku pracy wobec procesów cyfrowej transformacji pracy,

- prawne uregulowania świadczenia pracy na odległość,

- bezpieczeństwo i higiena pracy zdalnej i hybrydowej,

- wpływ pracy w świecie wirtualnym na zdrowie psychiczne pracownika,

- cyberzagrożenia w pracy świadczonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,

- automatyzacja pracy i technologie cyfrowe w zarządzaniu pracownikami.

 


Źródło:  https://biz.apsl.edu.pl/instytut-bezpieczenstwa-i-zarzadzania/nauka-i-rozwoj/konferencje-naukowe/iii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-zarzadzanie-i-bezpieczenstwo-pracy-w-turbulentnym-otoczeniu-wyzwan

Aktualizacja:  2023-07-28