Ogólnopolska konferencja naukowa „Czas – kultura, dyskurs, doświadczenie”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W kulturze funkcjonuje wiele przysłów dotyczących czasu, tak jak i wiele narracji poświę­conych temu fundamentalnemu dla naszej cywilizacji zagadnieniu. Rozumieć je można na wiele sposobów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się coraz to nowe koncepcje i teorie dotyczące czasowości – w bardzo wielu wykładniach. Czasowość współczesna jest migotliwa znaczeniowo i dotyka każdej sfery eg­zystencji: od wyobrażeń artystycznych (podróże w czasie) przez codzienność prokrastynacji aż po teorie naukowe z mostem Einsteina-Rosena na czele. A że czas jest bez wątpienia cenny także jako temat, organizatorzy konferencji zapraszają do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:

·          czas w kulturze (literatura, film, serial, gry wideo, komiks, sztuki plastyczne);

·          filozofia;

·          język i językoznawstwo;

·          historia;

·          paremia;

·          koncepcje czasu;

·          wspomnienia i pamięć;

·          czas jako wartość;

·          obyczajowość i codzienność;

·          doświadczenie jednostki;

·          psychologia;

·          konflikty;

·          przemijanie, koncepcje końca i wieczności;

·          czas i przestrzeń;

·          młodość i starzenie się;

·          cywilizacja, technologia;

·          uchronie i bezczasy, podróże w czasie

·          czas wolny

·          czas pracy;

·          nostalgia i tęsknota za czasem utraconym;

·          rozwój osobisty;

·          ekonomia;

·          media i social media;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: czas.ekonferencja@gmail.com mija 30 września 2023 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://czasekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-07-29 14:09:58