Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sport a prawo, psychologia, ekonomia i polityka"


MINIONA -

Online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!
Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sport a prawo, psychologia, ekonomia i polityka”.

KIEDY?

Konferencja odbędzie się w piątek 24 listopada 2023 między 16:30 a 21:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 25 listopada 2023.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat problemów i wyzwań sportu (tak współczesnych, jak i historycznych).Wystąpienia dotyczyć będą powiązań występujących pomiędzy prawem a sportem, wpływu polityki na sport, a także ekonomicznej strony sportu.Na konferencji zostaną poruszone m.in. patologie w sporcie, takie jak hazard, korupcja czy doping, które często uniemożliwiają uczciwą sportową rywalizację.Dyskusji poddamy także psychologiczne aspekty sportu (motywację, wypalenie, charakter sportowca, opiekę psychologiczną nad sportowcami, i wiele innych).Na Konferencji znajdą również miejsce Ci, którzy na sport patrzą bardziej z perspektywy biznesowej – zajmują się profesjonalnie kwestiami prawnymi bądź ekonomicznymi w organizacjach sportowych lub przygotowują w ramach pracy zawodowej kontrakty reklamowe czy klubowe sportowców.

Proponowane(przykładowe) zagadnienia tematyczne:
• klub sportowy jako podmiot prawa handlowego/cywilnego;
• kontrakty zawodników i zapisy kontraktowe;
• motywacja i stres w życiu sportowca;
• organizacje sportowe – struktura, kompetencje;
• metody zarządzania organizacją sportową;
• Freak Fighty w ujęciu prawnym i psychologicznym;
• wykluczanie sportowców z możliwości udziału w zawodach;
• czy e-sport to sport?;
• przestępczość w świecie sportu;
• kontrakty reklamowe i sprzedaż marki osobistej sportowców;
• dofinansowanie sportu przez państwo;
• Międzynarodowe Trybunały Sportowe,
• problem dopingu w sporcie;
• psychologia sportu a jej wpływ na wyniki
• sprzedaż praw transmisji wydarzeń sportowy;
• bukmacherka i hazard w sporcie;Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• adw. dr Adrian Rycerski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; kancelaria SMMLegal)
• adw. dr Valery Loumber (Center For American Studies Ukraine; kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)


➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego: Prześlij abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/419bSNUpECjxHv3Y7 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 14 listopada 2023 r.z

 Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

 Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 15 listopada 2023 r. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 17 listopada 2023 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
 Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujy się pod adresem: https://forms.gle/VoTCnTkfLakfa6ji8 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 17 listopada 2023 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 22 listopada 2023 r. – plan z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami członków Komitetu Naukowego dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Naukowego PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. "Sport a prawo, psychologia ekonomia i polityka”*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

Publikacja pokonferencyjna
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Piotra Wójciaka, na adres: wojciak@cfasofficial.comChętnie pomożemy.Do zobaczenia na konferencji!

________________________________

Center For American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/JVFBjL9U

Aktualizacja:  2023-10-19