Między wiarą a ateizmem. Miejsce religii w przestrzeni publicznej


MINIONA -

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną „Między wiarą a ateizmem. Miejsce religii w przestrzeni publicznej”. Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2023 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego i jest pierwszą z cyklu konferencji COLLOQUIA THEOLOGICA OTTONIANA. 

Religia jest fenomenem, który odgrywa znaczącą rolę w życiu społecznym i kulturalnym, a wolność wyznania i publicznego wyrażania swojej religijności jest obecnie w wielu krajach fundamentalnym prawem człowieka. Niemniej jednak, istnieją miejsca na świecie, gdzie te prawa są ograniczane – czy to w imię zasady świeckości państwa, czy też na skutek faworyzowania przez państwo jednej konkretnej religii. Mimo to, religia jako taka stanowi zawsze istotny aspekt tożsamości jednostkowej i społecznej. Dostarcza ona często społeczeństwom etyczne zasady, które mogą przyczynić się do zwalczania niesprawiedliwości społecznej oraz promowania dobrych obyczajów. Instytucje religijne wspierają lokalne wspólnoty, świadcząc pomoc charytatywną, oferując usługi opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne i wykonując wiele innych cennych społecznie działań. Istnieją kraje, w których religia ma rzeczywisty wpływ na sferę polityki poprzez mobilizację społeczności religijnych do aktywności i wprowadzanie kwestii religijnych do debaty publicznej. Duchowni oraz liderzy religijni często angażują się w działalność społeczną, dążąc do zmiany polityki i promując określone wartości. Istotnym zagadnieniem związanym z obecnością religii w przestrzeni publicznej jest również wolność słowa, polityczna poprawność oraz rola, jaką pełnią w społeczeństwie media religijne.

W obecnych czasach, w kontekście różnorodności światopoglądów, licznych konfliktów kulturowych i dążenia do zachowania równowagi między wiarą a niewiarą, proponowana tematyka konferencji wydaje się niezwykle interesująca. Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ludzie religijni mają prawo do obecności religii w przestrzeni publicznej oraz czy ludzie niereligijni mają prawo do tego, aby sfera publiczna była elementów religijnych pozbawiona. Czy religia wnosi istotny wkład w sferę publiczną? Jeśli tak, to czy jest to wkład pozytywny, czy negatywny? Czy religia przyczynia się do rozwoju społeczeństw, czy może raczej do ich degradacji? 

Zaproponowany temat konferencji jest interdyscyplinarny, dlatego będzie nam miło gościć filozofów, teologów, socjologów, historyków sztuki, prawników, medioznawców i wielu innych uczonych badających fenomen religii. Zależy nam na jak najszerszym omówieniu tego zagadnienia.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji referatów. Przewidujemy trzydziestominutowe wystąpienia i możliwość krótkiej dyskusji po każdym wystąpieniu. 

Zachęcamy do opracowania następujących zagadnień:

1.     Ewolucja roli religii w społeczeństwach współczesnych

2.     Wyzwania i perspektywy dialogu międzyreligijnego

3.     Miejsce religii w edukacji i życiu społecznym

4.     Etyczne aspekty wiary i ateizmu w przestrzeni publicznej

5.     Religia a polityka: wpływ religii na kształtowanie decyzji politycznych

6.     Sztuka religijna i znaki religijne w przestrzeni publicznej

7.     Wartość duchowości w dzisiejszym świecie

8.     Komunikatywność współczesnego języka religijnego

9.     Prawne gwarancje wolności religijnej

Mile widziane będą również wystąpienia na tematy pokrewne, niewskazane powyżej.

Zgłoszenie udziału

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://forms.office.com/e/gEyicwHJdL. Termin rejestracji mija 30 listopada br. Autorzy do dnia 4 grudnia otrzymają odpowiedź o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia.

Publikacja

Stosownie do życzenia Autorów, teksty wygłoszonych referatów, po odpowiednim przeredagowaniu i dostosowaniu do wymogów redakcyjnych oraz po przejściu procedury recenzyjnej, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Colloquia Theologica Ottoniana” 40 (2024). Artykuły wybrane przez redakcję CTO zostaną nieodpłatnie przetłumaczone na język angielski i opublikowane w tym języku. Czasopismo widnieje na ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (70 pkt.) – dyscypliny: filozofia, nauki o kulturze i religii, prawo kanoniczne, nauki biblijne, nauki teologiczne.

Opłaty

Udział w konferencji (czynny i bierny) jest bezpłatny.

Konferencja jest dofinansowana z funduszy publicznych w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”. Numer projektu: RCN/SP/0275/2021/1. 

Dane kontaktowe

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

ks. dr Krzysztof Jaworski, e-mail: krzysztof.jaworski@usz.edu.pl, tel. 578 507 967

Strona internetowa konferencji

https://kjaw007.wixsite.com/ottoniana 


Źródło:  http://www.teo.usz.edu.pl

Aktualizacja:  2023-11-10