Ogólnopolska konferencja naukowa "Praca"


MINIONA -

Online

Czy etos pracy – jeden z ważniejszych elementów determinujących jakość i poświęcenie  jej wykonywania – jest wciąż respektowany? Czym jest praca dla człowieka współczesnego? Czym była niegdyś? czy można odnaleźć przyjemność w wykonywanej pracy? Czy pracujemy, aby żyć, czy żyjemy, by pracować? Jak postrzega pracę społeczeństwo? Jak zmienia się rynek pracy? Jakie zmiany zaszły w wyniku pandemii Covid-19? A w jaki sposób pokazywana jest praca w tekstach kultury? Tyle jest pytań,  na które warto by było naukowo porozmawiać. Dlatego organizatorzy konferencji proponują badawczy namysł m.in. (choć nie tylko) nad:

·          praca w kulturze (literatura, film, serial, komiks etc.);

·          filozofia;

·          etos pracy;

·          praca twórcza;

·          praca fizyczna;

·          zawody wysokiego ryzyka;

·          kształcenie;

·          koncepcje pracy i współpracy;

·          etyka pracy;

·          kodeks pracy;

·          prawo

·          praca dawniej i dziś;

·          środowisko pracy;

·          bezrobocie, poszukiwanie pracy;

·          społeczny i jednostkowy wymiar podejmowanej pracy;

·          psychologia;

·          media i media społecznościowe;

·          praca jako pasja;

·          ekonomia;

·          praca a rodzina;

·          przemiany obyczajowe i ich wpływ na kwestie pracy;

·          praca jako przywilej; zawody prestiżowe;

·          kariera, ścieżki kariery;

·          zawody wymarłe i zawody przyszłości;

·          zjawiska patologiczne – dyskryminacje, mobbing, ageizm na rynku pracy;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: prac.eekonferencja@gmail.com mija 8 stycznia 2024 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://pracaeekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-11-06 16:55:07