Ogólnopolska konferencja naukowa „Wokół dzieciństwa”


MINIONA -

Online

Współczesny świat skłania się ku przewartościowaniom i transformacjom wielu pojęć czy zjawisk. Taka predylekcja wiąże się nierzadko z rewizjonistycznym spojrzeniem na pewne kwestie, w tym także te, które z pozoru wydają się oczywiste i nieulegające wątpliwości. Warto zadać sobie jednak pytanie, jaką kategorią jest wobec tego „dzieciństwo”, jak postrzega się je w pryzmacie nowych narzędzi naukowych, a przede wszystkim rzeczywistości, która ulega dynamicznym przeobrażeniom. W jaki sposób ujmowane więc będzie dzieciństwo w wymiarze kulturowym, historycznym, społecznym itd.? Organizatorzy konferencji zapraszają do zastanowienia się nad różnymi aspektami czy ujęciami:

·          dzieciństwo jako temat kulturowy i artystyczny (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, komiks, gry, muzyka);

·          twórczość dla dzieci;

·          obiekty zabaw;

·          produkty dla dzieci;

·          filmy, przedstawienia teatralne i inne rozrywki adresowane do młodego odbiorcy;

·          praca z dziećmi;

·          komunikacja z dzieckiem;

·          marzenia i wyobrażenia o dzieciństwie;

·          definicje i ujęcia dzieciństwa w naukach humanistycznych;

·          nowe technologie a dziecko;

·          media i media społecznościowe;

·          pedagogika;

·          psychologia;

·          polityka socjalna;

·          zdrowie;

·          wychowanie; metody wychowawcze;

·          mity wychowawcze;

·          placówki kształcenia;

·          zajęcia pozalekcyjne;

·          podstawy programowe;

·          szkoła współczesna;

·          polityka edukacyjna – lokalnie i globalnie

·          kultura a wychowanie;

·          historyczny i współczesny obraz dziecka oraz dzieciństwa;

·          wyzwania wychowawcze;

·          dzieciństwo a niepełnosprawność;

·          dzieciństwo a choroba;

·          sieroctwo;

·          rodziny dysfunkcyjne;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: dziec.ekonferencja@gmail.com mija 21 stycznia 2024 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://dziecekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-11-06 20:17:22