III Sympozjum Resocjalizacja w Praktyce - autorskie projekty oddziaływań


MINIONA -

UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego’’ Patronat’’

Zapraszają  do wzięcia udziału w bezpłatnym  sympozjum  dotyczącym  różnych doświadczeń praktyków w pracy resocjalizacyjnej.

Które odbędzie się 4 grudnia 2023 roku w godzinach 9:00-14:30

Wielu z Was prowadzi ciekawe, nowatorskie i skuteczne metody pracy z osobami przejawiającymi problemy adaptacyjne, zarówno w instytucjach resocjalizacyjnych, jak i w środowisku otwartym. Metody będące efektem wieloletnich osobistych doświadczeń, poszukiwań i modyfikacji, mających na celu poprawę skuteczności oddziaływań korekcyjnych. Warto się nimi podzielić ze środowiskiem akademickim. Zależy nam na projektach autorskich obejmujących wszelkie formy pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi – diagnozowanymi jako nieprzystosowane społecznie, lub zagrożone nieprzystosowaniem. W szczególności zaś:

  • indywidualne programy oddziaływań
  • formy pracy grupowej
  • programy terapeutyczne
  • współpraca ze środowiskiem otwartym, lub na rzecz środowiska z udziałem osób nieprzystosowanych społecznie
  • specyficzne programy pracy. np. z osobami uzależnionymi, agresywnymi itp.
  •  wolontariat,programy survivalowe, paramilitarne, informatyczne, ekologiczne itp.
  • duszpasterstwo więzienne .


Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zajmujących się  zawodowo pracą resocjalizacyjną i psychokorekcyjną, do pedagogów, wychowawców, pracowników służby więziennej, psychologów, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy, którzy zachcieliby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ze środowiskiem akademickim; zarówno studentami jak i nauczycielami. Jesteśmy głęboko przekonani że tylko połączenie wspólnych doświadczeń może przynieść pozytywne efekty pracy w tak trudnym środowisku.

Wykład inaugurujący poprowadzi dr Maria Gordon

Maria Gordon jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

W przeszłości była psychologiem penitencjarnym w zakładzie karnym dla młodocianych i w oddziale terapeutycznym dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi.

Przez prawie 10 lat pracowała w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, gdzie zajmowała się organizacją i nadzorem merytorycznym nad wykonywaniem kary wobec osób niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie oraz skazanych kobiet, a ponadto szkoleniem kadry penitencjarnej. Potem, do końca 2015 roku pracowała w oddziale psychiatrii sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Warszawie Mokotowie.

Jest biegłym sądowym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2002 roku przez osiem lat prowadziła seminarium magisterskie nt. „Psychologia w procesie karnym” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i kierowała przygotowaniem około stu prac magisterskich. Aktualnie jest wykładowcą psychologii penitencjarnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzi zajęcia z psychologii sądowej i penitencjarnej na studiach podyplomowych.

Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i pracach monograficznych m.in. na temat podkultury więziennej, psychologicznej diagnozy klinicznej, postępowania ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie, niepełnosprawnymi fizycznie, skazanymi kobietami,  na temat psychologicznych mechanizmów zachowania sprawców przestępstw o charakterze agresywnym i przestępców seksualnych.

Konferencja odbędzie się formule hybrydowej. Oznacza to, że część uczestników:

  • weźmie czynny udział osobiście w siedzibie UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa.
  • weźmie bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad Konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wydawane będą certyfikaty

Rejestracja do : 22  listopada 2023 roku

formularz rejestracyjny : https://docs.google.com/forms/d/14JNpPrwBS_54sbTCDxCGx3_gVxvf1V_1CZ5aY7zaevw/viewform?edit_requested=true

Organizatorzy konferencji:


dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.
mgr Michał Stańczuk

dr hab. Irena Pospiszyl prof. ucz.
ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz.

dr Konrad Wierzbicki


Źródło:  https://wnp.uksw.edu.pl/wydarzenia/iii-sympozjum-resocjalizacja-w-praktyce-autorskie-projekty-oddzialywan/

Aktualizacja:  2023-11-10 15:28:43