V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Etyczne problemy prawa, polityki i społeczeństwa"


MINIONA -

Online

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Etyczne problemy prawa, polityki i społeczeństwa".


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 4 maja 2024 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 5 maja 2024.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Celem konferencji jest dyskusja nad historycznymi i współczesnymi problemami etycznymi prawa, polityki i społeczeństwa.Prawo, polityka i funkcjonowanie społeczeństwa nie są wolne od pytań, które zasługują na baczną uwagę prawników, politologów, filozofów, socjologów i historyków, a także innych badaczy nauk społecznych i humanistycznych. Te właśnie pytania poruszymy w toku konferencji.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne prezentacji konferencyjnej:
• Aborcja
• Eutanazja
• Ludzkie embriony tworzone na potrzeby badań medycznych
• Prokreacja wspomagana medycznie
• Wielokulturowość
• Cyberprzemoc
• Sprawiedliwość rasowa
• Dyskryminacja społeczna i ekonomiczna
• Prawa człowieka
• Globalne ocieplenie i zanieczyszczenie środowiska
• Nepotyzm

Wymienione powyżej obszary tematyczne należy traktować jedynie przykładowo. Ponadto prezentacje mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący różne dziedziny wiedzy.Prezentacje mogą dotykać problemów niezależnie od ich granic geograficznych. Zachęcamy zatem do nadsyłania abstraktów wykraczających poza powyższą listę.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


JĘZYKI KONFERENCJI
Wystąpienia mogą być wygłaszane w następujących językach:
Polski
Angielski
Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych
kwalifikacji. 


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Polskie Centrum Mediacji w Warszawie; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, USA) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE:
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego: 

Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:  https://forms.gle/GMV7Zos2mAaiZhvy9 

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 24 kwietnia 2024 r.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 25 kwietnia 2024 r. 

Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2024 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego: Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/kehjdp37Lb1cg5e47 

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 28 kwietnia 2024 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r. (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 189 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 219 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE) – 2 opcje:
• 109 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 139 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa "Etyczne problemy prawa, polityki i społeczeństwa".
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, pana Alexa Statkevycha na adres e-mail: statkevych@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.Do zobaczenia na Konferencji!

________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS

CENTER FOR AMERICAN STUDIES jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

CENTER FOR AMERICAN STUDIES prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/1uyZ24NMV

Aktualizacja:  2023-11-16