VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU “Kultura granic”


MINIONA -

Pałac i Folwark Galiny, Galiny 110, 11-200 Bartoszyce
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja KULTURA POKOJU skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Zachęcamy zarówno naukowców, wykładowców akademickich, nauczycieli, doktorantów, studentów, koła naukowe do wymiany poglądów, przygotowania wystąpień w formie referatów oraz publikacji artykułów w monografii wieloautorskiej.

Wyrażamy przekonanie, że VII edycja Konferencji KULTURA POKOJU będzie doskonałą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów, jak również będzie stanowiła istotny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Problematyka
Granice polityczne / geopolityczne

granice geograficzne a granice polityczne Europy i świata
granice jako gwarant bezpieczeństwa
bezpieczeństwo militarne w kontekście stanowienia granic
między wojną a pokojem
konflikt zbrojne i wojny
“czerwone linie”
dyplomacja i partnerstwo na rzecz pokoju
współpraca międzynarodowa i transgraniczna

Granice etyczne

etyczne granice bezpieczeństwa
zasady moralne w dobie wojen
aksjologiczny wymiar polityki obronnej
tradycje etyczne w myśli nad pokojem
normy i ich odchylenia we współczesnym świecie
etyka działań militarnych
filozofia bezpieczeństwa

Granice kulturowe

globalizm i multikultularyzm
bariery komunikacyjne i ich przekroczenia
komunikacja w dobie nowych technologii
komunikacja inter i intrapersonalna
różnice kulturowe i ich przekraczanie
inkulturacja i unifikacja
asymilacja, adaptacja
tożsamość narodowa i kulturowa
dialog międzyreligijny
przekraczanie granic w sztuce
etykieta (standardy, styl, zasady)

Granice społeczne

społeczne granice zewnętrzne i wewnętrzne
prakseologia na rzecz społecznego pokoju
bezpieczeństwo społeczne i jego wymiary
strefa komfortu i dyskomfortu społecznego
służby społeczne na rzecz porządku i pokoju
socjologiczne i psychologiczne ujęcie granic
granice obyczajowe, przyjęte standardy

Granice edukacyjne:

ograniczenia edukacyjne
wyrównywanie szans
pedagogika w dobie migracji
edukacja dla tolerancji i poszanowania odmienności
edukacja dla bezpieczeństwa
socjologia edukacji
szanse i wyzwania edukacyjne


Źródło:  https://www.wsb.net.pl/konferencje/vii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-kultura-pokoju/

Aktualizacja:  2023-11-30 14:34:53