Tradycja w filozofii. Filozofia w tradycji


MINIONA -

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Instytut Filozofii
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Organizatorzy konferencji zachęcają do skoncentrowania się na dwóch obszarach badawczych, powiązanych z szerokim pojmowaniem terminu „tradycja”: Tradycja w ujęciu filozoficznym oraz w ujęciu innych nauk humanistycznych; Filozofia w tradycji; filozofowanie jako pewna tradycja. Sugerowane obszary zainteresowania mogą obejmować między innymi: Pojmowanie tradycji w filozofii i humanistyce zachodniej; Ujęcie tradycji i tradycyjności w filozofii i humanistyce pozaeuropejskiej;  Filozofia/filozofowanie jako partycypowanie w pewnej tradycji; "Tradycyjność” wybranych nurtów filozoficznych; Czy można obecnie mówić o kryzysie tradycji (lub też o „tradycji w kryzysie”): kryzysie tradycyjnych światopoglądów, tradycyjnych instytucji lub struktur społecznych?; Tradycja/tradycje a wspólnota/wspólnotowość; Tradycja a problemy i zagadnienia teorii wartości; Tradycja a moralność; Tradycja w ujęciu nauk o kulturze


Źródło:  https://www.umcs.pl/pl/konferencje-naukowe,12105.htm

Aktualizacja:  2023-12-08 17:14:04