Tradycja w filozofii. Filozofia w tradycji (konferencja online)


MINIONA -

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Instytut Filozofii
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Formuła konferencji:

Międzynarodowa akademicka konferencja online (na platformie Zoom). Przebieg konferencji będzie profesjonalnie zarejestrowany, a następnie opublikowany na kanale YouTube Instytutu Filozofii UMCS. Udział w konferencji nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami.

Języki:

Polski, angielski

Cele badawcze konferencji:

Organizatorzy konferencji zachęcają do skoncentrowania się na dwóch obszarach badawczych, powiązanych z szerokim pojmowaniem terminu „tradycja”: Tradycja w ujęciu filozoficznym oraz w ujęciu innych nauk humanistycznych; Filozofia w tradycji; filozofowanie jako pewna tradycja. Sugerowane obszary zainteresowania mogą obejmować między innymi: Pojmowanie tradycji w filozofii i humanistyce zachodniej; Ujęcie tradycji i tradycyjności w filozofii i humanistyce pozaeuropejskiej;  Filozofia/filozofowanie jako partycypowanie w pewnej tradycji; "Tradycyjność” wybranych nurtów filozoficznych; Czy można obecnie mówić o kryzysie tradycji (lub też o „tradycji w kryzysie”): kryzysie tradycyjnych światopoglądów, tradycyjnych instytucji lub struktur społecznych?; Tradycja/tradycje a wspólnota/wspólnotowość; Tradycja a problemy i zagadnienia teorii wartości; Tradycja a moralność; Tradycja w ujęciu nauk o kulturze.

Publikacja pokonferencyjna:

Teksty pokonferencyjne, poświęcone filozofii, szczególnie koncentrujące się na aksjologii, mogą być składane do czasopisma „Kultura i Wartości” (punktacja ministerialna: 70 pkt.). Wszelkie informacje dotyczące publikacji, w tym również wskazówki i wymagania dla Autorów, a także e-mail kontaktowy z Redakcją czasopisma, podane są na stronie: https://journals.umcs.pl/kw/about.

Zgłoszenia:

Do udziału w konferencji zapraszamy prelegentów reprezentujących różne miejsca, różne ośrodki akademickie, a także różne doświadczenia kulturowe, pragnących zrozumieć tradycję jako jedno z kluczowych pojęć, wobec którego nie można przejść obojętnie w dzisiejszych czasach.
W konferencji uczestniczyć mogą jako prelegenci pracownicy akademiccy (nie jest to konferencja studencka).
Zgłaszające się osoby prosimy o przesłanie na podany e-mail: tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl, w terminie do w terminie do 15 lutego 2024, do godz. 20:00
(a) Informacji o sobie: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja
(b) Krótkiego abstraktu własnego wystąpienia konferencyjnego (max. 600 słów) wraz z tytułem tegoż.
c) Danych kontaktowych: e-mail oraz numer telefonu.
O przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia Organizatorzy będą informowali wciągu tygodnia po upływie terminu zamykającego wysyłanie zgłoszeń (tj. terminie 16-23 lutego 2024), drogą e-mailową.

Kontakt:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z przyjemnością odpowiemy na Państwa e-maile: tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl


Źródło:  https://www.umcs.pl/pl/konferencje-naukowe,12105.htm

Aktualizacja:  2023-12-08