IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Stosunki międzynarodowe i prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka"


MINIONA -

Poznań

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Stosunki międzynarodowe i prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka".

 

➡️KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 11 maja 2024 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 12 maja 2024.

 

➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja o stosunkach międzynarodowych i prawie międzynarodowym w wymiarze współczesnym i historycznym – tak w odniesieniu do wątków społecznych i politycznych, jak i ekonomicznych oraz prawnych.

Jesteśmy otwarci także na tematy z zakresu teorii i filozofii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego.

Celem konferencji jest zatem dyskusja na temat problemów stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego o przekrojowym charakterze.

Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania owych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

• Bezpieczeństwo międzynarodowe

• Podmioty prawa międzynarodowego wobec kryzysu imigracyjnego

• Współpraca krajów nordyckich, Grupy Wyszehradzkiej czy krajów Półwyspu Bałkańskiego

• Dyplomacja – kiedyś i dziś

• Poszczególne role (prezydent, premier/kancelarz, itd.) w wybranych państwach związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną

• Organizacje międzynarodowe (NATO, ONZ, itd.)

• Społeczno-historyczne uwarunkowania polityki zagranicznej

• Sytuacja polityczna w Europie, Amerykach, Azji i na Bliskim Wschodzie

• Stosunki państw europejskich i Unii Europejskiej z USA

• Stosunki Europy i USA z państwami Ameryki Łacińskiej

• Międzynarodowe stosunki gospodarcze

• Tożsamość europejska

• Światowe konflikty militarne i cybernetyczne

• "Miękkie" aspekty polityki zagranicznej

• I wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

 

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

 

➡️DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• prof. UJK dr hab. Magdalena Tomala (Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego. 

• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.

• prof. David Jones (American Studies Center, Uniwersytet Warszawski) – Członek Komitetu Naukowego.

• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.

• dr adw. Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, USA) – Członek Komitetu Naukowego.

• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

 

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:https://forms.gle/1ooGFf2BUaPV6xkt8

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 2 maja 2024 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 4 maja 2024 r.

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 7 maja 2024 r.

 

➤ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:

https://forms.gle/g5DNQWTzGNUcpmkC6

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 5 maja 2024 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. 

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 7 maja 2024 r. (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

  

➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):

• 65 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – IV Konferencja Stosunki międzynarodowe”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

 

➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

➡️FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 

• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).

• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

 

➡️PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, Panią Yaną Sergej, pod adresem e-mail: sergej@cfasofficial.com

Chętnie Państwu pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

_________________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1809844862789485/

Aktualizacja:  2024-01-16