Ogólnopolska konferencja naukowa „Ciało”


MINIONA -

Online

Na początku rozważań pt. Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki A. Łebkowska stawia szereg intrygujących pytań, które posłużyć mogą jako integralna część niniejszego CFP. Powiada bowiem: „Od razu […] rodzi się pytanie, o czym mówimy, używając określenia cielesność? O tym, co uniwersalne, czy o tym, co poszczególne? O sferze bios versus logos, o tym, co posiadamy, czy o tym, czym jesteśmy? A może jedynie o efekcie performatywnych działań? A także: o tym, co osobne, monadyczne, czy o tym, co dane w relacjach? O sferze tożsamości czy inności, o zgodności z normą czy jej przekraczaniu?”. Badaczka pyta również o dyskurs literacki, o to, „jak przejawia się to, co cielesne, w literaturze?”. Dopowiedzieć trzeba, że intrygujące jest także ciało w sztuce w ogóle, ponadto w rozmaitych dyskursach, które towarzyszą nam w codziennej rzeczywistości, dotyczą również nas samych, wikłają się w konteksty wykraczające poza sfery tu wymienione. Taka mnogość problematyki domaga się dyskusji w ramach różnorakich kwestii, odczytań, materii, a wobec podobnej wielorakości kontekstów i perspektyw (wyrażanych zarówno w wydrukowanych już publikacjach czy dysputach naukowych, także konferencyjnej natury) wciąż gorąco zachęcamy do podjęcia refleksji nad takimi przykładowymi zagadnieniami, jak:

·          kultura wobec ciała i cielesności (literatura, teatr, serial, film, komiks, gry wideo, muzyka, sztuki plastyczne, taniec etc.);

·          antropologia kultury;

·          obyczajowość i codzienność;

·          sport;

·          seksualność;

·          kanony urody i dyskursy estetyczne;

·          wstręt;

·          ciało jako dzieło sztuki;

·          historia;

•          media i social media;

•          reklama;

•          mitologie;

•          religia;

•          filozofia;

•          nauka;

•          psychologia;

•          prawo;

•          polityka;

•          wychowanie i edukacja;

•          uprzedmiotowienie, zniewolenie, formy przemocy i dyskryminacji;

•          tabuizacja;

•          problematyka wieku;

•          zdrowie;

•          kosmetyki i pielęgnacja;

•          kosmetologia i chirurgia kosmetyczna;

•          moda i ubiór;

•          umysł a ciało;

•          narracje o ciele i cielesności;

•          ciało a pamięć;

•          śmierć;

•          manekiny, lalki etc..

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres cialo.ekonferencja@gmail.com mija 14 kwietnia 2024 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://konferencjacialo.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-01-26 13:19:05