Interdyscyplinarna Szkoła Letnia Instytutu Nauk Teologicznych US: Pomiędzy centrum a peryferiami


MINIONA -

MOBI Kulice
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Idea szkoły letniej związana jest z prowadzonymi od kilku lat, przez Wydział Teologiczny US, interdyscyplinarnymi badaniami nad misją chrystianizacyjną św. bp. Ottona z Bambergu. W roku 2024 będziemy obchodzić jej 900. rocznicę. Działania misyjne tego niemieckiego biskupa miały bardzo duży wpływ na religijny i kulturowy kształt terenów dzisiejszego Pomorza Zachodniego.

Szkoła letnia Pomiędzy centrum a peryferiami jest skierowana do studentów, doktorantów i młodych naukowców realizujących swoje badania w zakresie nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych. Wspomniana misja św. Ottona oraz region Pomorza Zachodniego stają się niejako case study do badań nad relacjami centrum – peryferie.Przykładem jest właśnie Pomorze Zachodnie, które można badać od wewnątrz jako centrum regionu i od zewnątrz jako przestrzeń pogranicza. Współpraca naukowców z różnych dyscyplin pozwala odkryć bogactwo religijne, historyczne, kulturowe, społeczne czy ekonomiczne regionu.

Jako motyw przewodni szkoły letniej został wybrany temat „centrum-peryferie”. Rozumiemy to jako próbę połączenia różnych perspektyw badawczych: zarówno wielkich narracji, jak i mikrohistorii; zarówno perspektyw dziejowych, jak i analizy procesów. Chrzest Pomorza przez św. Ottona z Bambergu zdaje się być tutaj doskonałym punktem wyjścia.

Wydarzenie, które nie determinowało całej historii odegrało jednocześnie niezwykłą rolę dla regionu. Wydarzenie umiejscowione na osi czasu, lecz rozciągnięte w procesie do dziś. Kultura, a właściwie kultury, przeplatające się ze sobą na Pomorzu zarówno dawnym, jak i współczesnym. Idee i tradycje religijne, które spotykały się ze sobą i współistnieją oraz wzajemnie oddziaływają na siebie.

Celem, który stawiamy sobie, jest próba przeniesienia punktu ciężkości z perspektywy metanarracji różnych dyscyplin na mikropoziomy, gdzie metody i narzędzia różnych dyscyplin mogą spotkać się i być wykorzystywane przez siebie nawzajem.

Proponowane tematyczne punkty ciężkości:

  • chrystianizacja jako proces historyczny/społeczny/religijny;
  • lokalne kultury religijne a Kościół Powszechny;
  • dekolonizacja badań nad chrześcijaństwem;
  • tło kulturowe/historyczne/religijne misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu;
  • wielokulturowość i wieloreligijność współczesnego Pomorza Zachodniego.

Kandydaci do szkoły letniej nie muszą jednak koncentrować swoich badań tylko na obszarze Pomorza Zachodniego. Do takich zagadnień należą m. in.:

  • Kościół na peryferiach, a Kościół Powszechny;
  • nowa ewangelizacja w centrum/ na peryferiach;
  • samoświadomość regionalna w centrum a na peryferiach.

Szkoła letnia może być okazją do rozwoju interdyscyplinarnego warsztatu naukowego studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych.

Dlatego, aby sprostać wymogowi rzetelnej debaty naukowej, do współpracy zaproszeni zostali przedstawiciele trzech dyscyplin naukowych: teologii, historii oraz etnologii i antropologii kulturowej. Do mentoringu poszczególnych grup warsztatowych i wykładów eksperckich zaproszeni zostali wybitni naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Takie wieloaspektowe ujęcie tematyki gwarantuje możliwie najszersze spojrzenie na problem przez pryzmat różnych sposobów badania zjawiska chrystianizacji obecnych ziem Pomorza Zachodniego, a także aktualnej sytuacji religijno-kulturowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa: 100 000,00 zł (Społeczna odpowiedzialnosć nauki II)


Źródło:  https://teo.usz.edu.pl/szkola-letnia/

Aktualizacja:  2024-02-19 09:38:21