Życie codzienne ziemianek w XIX i XX wieku


MINIONA -

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt. „Życie codzienne ziemianek w XIX i XX wieku” Jest to trzecie toruńskie spotkanie poświęcone ziemiaństwu, organizowane przez naszą instytucję. Celem tych spotkań jest spojrzenie na ziemiaństwo z różnych perspektyw – naukowej, muzealnej, społecznej czy kulturotwórczej itp. W dotychczasowych wydarzeniach uczestniczyli naukowcy, przedstawiciele muzeów, stowarzyszeń oraz regionaliści, którzy podejmują badania lub popularyzują problematykę ziemiańską.

W tym roku chcemy zgłębić świat przeżywany kobiet - ziemianek, czyli podjąć zagadnienie ich życia codziennego. Proponujemy ująć codzienność w sposób szeroki, uwzględniając różne jej oblicza, począwszy od życia rodzinnego, a kończąc na aktywności społecznej w XIX-XX wieku. W odróżnieniu od dotychczasowych spotkań, w tym roku będzie nas interesować spojrzenie szersze, uwzględniające obszar nie tylko Kujaw i Pomorza, ale i pozostałych ziem polskich. Konferencja jest okazją do refleksji nad rolą kobiet - ziemianek w życiu politycznym, kulturalnym, naukowym i obywatelskim w szerokim horyzoncie czasowym wieku XIX oraz pierwszej połowy XX wieku.

Zależy nam na stworzeniu możliwości interdyscyplinarnej dyskusji, dlatego do wspólnej debaty zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, pracowników muzeów, instytucji kultury, stowarzyszeń, regionalistów, których zainteresowania badawcze skupiają się wokół tegorocznej tematyki.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów, ani nie pokrywa kosztów dojazdu. Organizatorzy zapewniają obiad w dniu konferencji i wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Autorów wystąpień konferencyjnych zapraszamy do nadsyłania tekstów do publikacji pokonferencyjnej. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji artykułu przygotowanego w oparciu o referat. 

 

Wśród problemów badawczych, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji wymienić można następujące zagadnienia dotyczące ziemianek:

·       zainteresowania artystyczne, literackie i naukowe;

·       rozrywka, relacje towarzyskie i sąsiedzkie, czas wolny;

·       życie rodzinne, wychowanie dzieci, problemy emocjonalne, intymność;

·       religijność i duchowość;

·       edukacja, wychowanie, wykształcenie;

·       aktywność gospodarcza, zawodowa i obowiązki domowe;

·       udział w życiu publicznym (organizacje społeczne, polityka i dyplomacja, działalność patriotyczna);

·       relacje z przedstawicielami innych grup społecznych (chłopami, służbą itd.);

·       obraz w literaturze, prasie, poradnikach, filmie i dyskursie publicznym;

·       sylwetki wybranych przedstawicielek (biografistyka kobieca);

·       pamiętnikarstwo i epistolografia kobieca jako źródła historyczne;

·       ruchy emancypacyjne kobiet w XIX i XX w., w tym udział ziemianek;

·       współczesne formy prezentacji historii ziemianek w działalności muzeów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych;

·       współczesne kierunki badań historii kobiet.

 

Rada naukowa konferencji:

dr hab. Tomasz Łaszkiewicz, prof. IH PAN

dr Marek Rubnikowicz

 

Sekretarz konferencji

dr Michał Antonowicz

mgr Zuzanna Lewandowska

 

Informacje organizacyjne:

Zapraszamy badaczy różnych dyscyplin humanistycznych oraz społecznych, zainteresowanych tematyką historii kobiet. Abstrakty wystąpień należy przesyłać do 15 kwietnia 2024 roku (poniedziałek) do godz. 23.59. Przewidywana długość wystąpienia to 15-20 minut (będzie to zależało od liczby przyjętych referatów). Informację o przyjęciu referatu prześlemy 22 kwietnia 2024 roku (poniedziałek). Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów, ani nie pokrywa kosztów dojazdu.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: mantonowicz@kpcd.com.pl lub telefonicznego +56 649 45 99.


Źródło:  https://kpcd.com.pl/2024/03/08/zycie-codzienne-ziemianek-w-xix-i-xx-wieku-ogolnopolska-konferencja-naukowa/

Aktualizacja:  2024-03-11 15:56:11