Międzynarodowa, studencko-doktorancka Konferencja Naukowa „O NAS”


MINIONA -

Kraków

[ENGLISH BELOW]
Koło Naukowe Komparatystów UJ ma przyjemność zaprosić na międzynarodową, studencko-doktorancką Konferencję Naukową „O NAS”. Konferencja jest w zamierzeniu przestrzenią do rozmowy na temat konstruowania i unicestwiania wspólnot w literaturze / przez literaturę i roli komparatystyki w badaniu tych procesów. Konferencja odbędzie się 9 i 10 maja 2024 roku w trybie hybrydowym.Czekamy na propozycje referatów w języku polskim i angielskim do 29 marca 2024 r. Maksymalny czas trwania referatu to 20 minut.

„Nie uwzględnia się w wystarczającym stopniu faktu, że kultura polska i literatura Polaków była jedynie częścią nieustannie obecnego, wielokulturowego i wielowymiarowego kontekstu.”
Kwiryna Ziemba, „Projekt komparatystyki wewnętrznej”

„Nigdzie nie wyjedziesz z Polski, Polska jest teraz wszędzie!”
Jacek Dehnel „Ale z naszymi umarłymi”


Zachęcamy do zastanowienia się nad następującymi kwestiami:
Jak literatury stwarzają wspólnoty? Czy i jak literatura wyklucza ze wspólnot?
Co literatury wybierają na linie demarkacyjne między tożsamościami?
Jaka jest rola komparatystyki w odkrywaniu procesów wspólnototwórczych dających się zaobserwować w literaturach?
Do czego w literaturach wykorzystuje się potrzebę przynależności kulturowej?
W jakim stopniu literatury budują języki, a w jakim języki kształtują literatury?
Czy można usłyszeć głos mniejszości w języku większości?
Poszerzanie spojrzenia centrum z perspektywy peryferii – ubogaca czy ograbia?
Kategorie tożsamościowe – uwalniające czy szufladkujące?
Na ile literatury reprezentują nakładanie się na siebie różnych typów marginalizacji?
Jaką rolę spełnia geograficzny kontekst tekstu literackiego?
Czy literatury powielają czy rozbijają stereotypy?

Propozycje abstraktów prosimy przesyłać na za pomocą formularza: https://forms.gle/vgmMLRtgTWg3pPLQA
W razie problemów i zapytań zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym knkomparatystowuj@gmail.com.


Call for papers
Comparative Literature Student Society at Jagiellonian University is pleased to invite you to an international, student-doctoral conference “ABOUT US”. We aim at creating a space for discussions around the construction and annihilation of communities in literature / by literature, and comparative studies’ role in researching those processes. The conference will be held on 9th and 10th May 2024 and it is planned to be organised in a hybrid format.We welcome submissions in Polish and in English until 29th March 2024. The speech should be no longer than 20 minutes.

“It is not taken into sufficient consideration that Polish culture and literature of the Polish people were only a part of an inherently present, multicultural and multidimensional context.” Kwiryna Ziemba, “A Project of Internal Comparative Studies”

“You will leave nowhere out of Poland, Poland is already everywhere!”
Jacek Dehnel, “But With Our Dead Ones”

We encourage all the participants to reflect on the following topics:
How do literatures create communities? Do they – and if, how – exclude from communities?
What is chosen in literatures as demarcation lines between identities?
What is comparative studies’ role at exploring the community-building processes represented in literatures?
How is the need of cultural belonging used in literatures?
To what extent do literatures create languages, and to what extent do languages create literatures?
Can the voice of minority be heard in the language of majority?
Extending the horizon of the centre from the perspective of the peripheries – enriching or dispossessing?
Categorial identities (labels) – freeing or delimiting?
To what extent do literatures represent interconnections between different types of marginalisation?
What is the role of geographical context of a literary text?
Do literatures reproduce stereotypes – or do they deconstruct them?


Źródło:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100080018744659

Aktualizacja:  2024-03-13 16:45:38