VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne “Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie kryzysów”


MINIONA -

Hotel Europa Giżycko
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
z siedzibą w Poznaniu zaprasza na
VIII Międzynarodową Konferencję Naukową
Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne
“Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie kryzysów”

Giżycko, 09-10 maja 2024 r.

Problematyka
Ratownictwo medyczne czasu kryzysu i wojny: Strategia zabezpieczenia medycznego państwa w sytuacji kryzysu i wojny. Podniesienie poziomu gotowości i zdolności operacyjnej struktur państwa odpowiedzialnych za zapewnienie pomocy medycznej na terenie kraju w warunkach kryzysu i wojny.
Technologie i Bezpieczeństwo zdrowotne: Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych w medycynie. Zastosowanie nowoczesnych technologii w poprawie diagnostyki, leczenia i monitorowania pacjentów. Wyzwania i korzyści związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w systemie opieki zdrowotnej.
Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa zdrowotnego: Zespół Stresu Pourazowego w warunkach służby wojskowej
Znaczenie wsparcia psychologicznego dla pacjentów i personelu medycznego w kontekście pandemii i sytuacji kryzysowych.
Psychospołeczne aspekty zarządzania stresem i traumą w placówkach opieki zdrowotnej.
Bezpieczeństwo Pacjenta w Środowisku Szpitalnym: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym i poprawa standardów higieny.
Rola personelu medycznego w edukacji pacjentów dotyczącej bezpieczeństwa podczas pobytu w szpitalu.
Wyzwania Bioetyki w Dziedzinie Opieki Zdrowotnej: Interdyscyplinarna refleksja nad zagadnieniami etycznymi w kontekście postępującej technologizacji medycyny. Konflikty wartości w podejmowaniu decyzji związanych z leczeniem i diagnostyką.
Zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia: Planowanie i reagowanie na sytuacje kryzysowe, takie jak pandemie, katastrofy naturalne czy ataki bioterrorystyczne. Budowa odpornego na sytuacje kryzysowe systemu ochrony zdrowia, utrzymanie ciągłości realizacji świadczeń medycznych w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo Żywności a Zdrowie Publiczne: Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa żywności i jego wpływ na zdrowie społeczeństwa
Bezpieczeństwo żywnościowe w czasie kryzysu
Edukacja Zdrowotna w Środowisku Interdyscyplinarnym: Rola różnych dziedzin nauki w promocji zdrowia i prewencji chorób.
Współpraca między szkołami, placówkami opieki zdrowotnej i organizacjami społecznymi w dziedzinie edukacji zdrowotnej.
Bezpieczeństwo Zdrowotne a Środowisko Naturalne: Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie ludzi.
Działania interdyscyplinarne w zakresie ochrony środowiska jako czynnika wpływającego na zdrowie społeczeństwa.


Źródło:  https://www.wsb.net.pl/konferencje/viii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-zdrowotne-ujecie-interdyscyplinarne-bezpieczenstwo-zdrowotne-w-dobie-kryzysow/

Aktualizacja:  2024-03-25 11:01:08