Klauzula sumienia dla wszystkich?


MINIONA -

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Klauzula sumienia dla wszystkich?” organizowanej przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

We współczesnych, pluralistycznych światopoglądowo i religijnie społeczeństwach nierzadki jest konflikt między przekonaniami jednostek a większościowym nurtem myślenia i postępowania oraz obowiązującym porządkiem prawnym. Możliwym sposobem rozwiązania tego konfliktu jest uznanie „sprzeciwu sumienia”: oparty na prawach człowieka szacunek dla odmowy wypełnienia przepisu prawa. Celem konferencji jest zbadanie filozoficznych (etycznych, filozoficznoprawnych) podstaw „sprzeciwu sumienia” i możliwości  przyznania tego uprawnienia przedstawicielom różnych zawodów. Wystąpienia nie powinny więc skupiać się na prawnym i praktycznym aspektom realizacji sprzeciwu sumienia, a raczej na jego fundamentalnym uzasadnieniu i określeniu ewentualnych granic stosowania. Dotąd przedmiotem publicznego dyskursu był sprzeciw sumienia przedstawicieli zawodów medycznych, ale można rozważać to zagadnienie w odniesieniu do innych profesji, np. możliwości odmowy udzielenia pomocy prawnej przez adwokata, realizacji konkretnego elementu programu wychowawczego przez pedagoga lub zamówienia w działalności gospodarczej.


Źródło:  https://wfch.uksw.edu.pl/2024/03/26/klauzula-sumienia-dla-wszystkich/

Aktualizacja:  2024-03-26 09:22:05