Cykl wydarzeń związanych z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej


MINIONA -

Aula A1, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W związku z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w imieniu komitetu organizacyjnego reprezentującego Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na cykl wydarzeń związanych z tym jubileuszem:

 

1. Ogólnopolską konferencję naukową pt.”20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Perspektywa międzynarodowa, subregionalna, krajowa, regionalna i lokalna”/ Polish Academic Conference  „20th Anniversary of Poland`s Membership in the European Union. International, Regional, National and Local Perspective”.

 

2. Międzynarodową konferencję naukową pt. „Refleksje na temat migracji w świetle rocznicy akcesu Polski do Unii Europejskiej”/ International Academic Conference “Reflections on Migration in the Light of the Anniversary of Poland’s Accession to the European Union”.

Obie konferencje odbędą się w dniach 15-16 maja 2024 roku w Auli A1 na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Organizatorzy przewidują obrady w systemie hybrydowym. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego istnieje możliwość wystąpienia z referatem lub udziału w sesji posterowej.

 

Na Państwa zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem formularza konferencyjnego 

https://tiny.pl/d7pvn (PL/ENG) oczekujemy do 30 kwietnia 2024 roku.

 

W szczególności serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów dotyczących:

·         politologicznych aspektów integracji europejskiej,

·         gospodarczych aspektów członkostwa Polski i innych krajów w Unii Europejskiej,

·         znaczenia funduszy strukturalnych i innych programów pomocowych Unii Europejskiej w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów członkowskich,

·         współpracy Unii Europejskiej z innymi podmiotami, w tym organizacjami międzynarodowymi (tj. ONZ, NATO, Międzynarodową Organizacją Pracy) i subregionalnymi (tj. Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka, Bukaresztańska Dziewiątka, Deklaracja Sławkowska S3),

·         stosunku Unii Europejskiej do Ukrainy w kontekście historycznym (20-lecia „Pomarańczowej rewolucji”, 10-lecia zajęcia Krymu) oraz współczesnym związanym z wybuchem wojny i zakresem udzielonego wsparcia,

·         perspektyw rozwoju Unii Europejskiej, a także procesu integracji europejskiej w następnych latach,

·         kwestii migracji w interdyscyplinarnym podejściu oraz polityki migracyjnej w ujęciu unijnym lub realizowanym w poszczególnych państwa europejskich

·         problematyki uchodźstwa w krajach europejskich,

·         wyzwań komunikacji międzykulturowej w aspekcie badań nad migracją,

·         innych tekstów powiązanych tematycznie z przewodnią problematyką.

 

We particularly invite submissions of texts related to:

·         Political aspects of European integration,

·         Economic aspects of Poland and other countries’ membership in the European Union,

·         The significance of structural funds and other aid programs of the European Union in the socio-economic development process of member countries,

·         Cooperation of the European Union with other entities, including international organizations (such as the UN, NATO, International Labour Organization) and subregional ones (such as the Weimar Triangle, Visegrád Group, Bucharest Nine, The Slavkov Format – S3),

·         The European Union’s relationship with Ukraine in historical context (20 years of the “Orange Revolution”, 10 years since the annexation of Crimea) and contemporary issues related to the outbreak of war and the scope of support provided,

·         Perspectives on the development of the European Union and the process of European integration in the coming years,

·         Issues of migration in an interdisciplinary approach,

·         Refugee issues in European countries,

·         Migration policy from a European Union perspective or implemented in individual European countries,

·         Challenges of intercultural communication in the context of migration research,

·         Other texts thematically related to the main issues.

 

Dla chętnych możliwość publikacji w periodyku Annales Universitatis Academiae Cracoviensis „Studia Politologica”, 40 pkt według listy ministerialnej.

 Szczegóły pod linkiem:

https://studiapolitologica.up.krakow.pl/announcement

 

 


Źródło:  https://idsm.uken.krakow.pl/2024/04/04/12197/

Aktualizacja:  2024-04-04 14:32:51