Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne


MINIONA -

Warszawa

Exante Wydawnictwo Naukowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne”.

 

Termin: 29.06.2024 r. (Warszawa).

Ramowy program szkolenia uwzględnia najnowsze wytyczne oraz uwarunkowania dotyczące redakcji i obrony rozprawy doktorskiej

 

SESJA 1. Kilka uwag o szkole doktorskiej, trybie eksternistycznym i rozprawie doktorskiej – informacje wprowadzające

Uwarunkowania prawne stopnia naukowego doktora i rozprawy doktorskiej
Dla kogo doktorat i po co?
Etapy doktoryzowania się
Organizacja czasu pisania rozprawy doktorskiej
Korzyści i koszty doktoryzowania się – bilans in plus i in minus

SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej

Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora
Przygotowanie planu doktoratu (konspekt, spis treści)
Wstęp i zakończenie: struktura, zasady przygotowania

SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej

Źródła bibliograficzne i ich selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)
Opracowywanie materiałów źródłowych
Warstwa leksykalna i gramatyczna rozprawy, w tym typowe błędy popełniane w trakcie redakcji dysertacji
Techniki usprawniające prace nad tekstem

Obiad

SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej

Wybór metod, technik, narzędzi badawczych
Problem badawczy – istota i struktura
Hipoteza i teza w pracy doktorskiej
Materiał pierwotny i wtórny – zasady jego opracowania
Bariery badań własnych i sposoby ich ograniczania/eliminowania
Prezentacja wyników badań własnych
Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników
Reguły wnioskowania na podstawie pozyskanych danych

SESJA 5. Uwarunkowania formalne pracy nad dysertacją doktorską

Istota i konstrukcja autoreferatu
Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)
Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne, wskazówki)

SESJA 6. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalający pozyskaną wiedzę

 

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Więcej informacji, w tym rejestracja: https://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.


Źródło:  https://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/

Aktualizacja:  2024-05-09 23:23:23