Biblia w literaturze i sztuce


MINIONA -

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Co za wspaniały paradoks: Księga, która zakazuje obrazów,

sama przeobraża się w skarbnicę obrazów,

stając się niewyczerpanym źródłem dla oka przywykłego do oglądania.

Régis Debray

Literatura uważała za swój obowiązek i przywilej „poszerzać” tekst Biblii przez różnorodne nawiązania do niej jako do podstawowego źródła mądrości o człowieku,

ukazującego go równocześnie w dwóch wymiarach: najpospolitszej codzienności

i przerastającej wyobraźnię wieczności.

Stefan Sawicki

Przytoczone jako motto dwie wypowiedzi uznanych autorytetów naukowych, pierwsza pochodząca z obszaru historii sztuki, druga z przestrzeni literaturoznawczej, jasno wskazują na niezaprzeczalną i doniosłą rolę Pisma Świętego w kreowaniu wartości ideowych i estetycznych. Słuszność tez potwierdzają nieprzerwanie podejmowane badania nad inspirującym oddziaływaniu Biblii na kulturę, literaturę i dzieła sztuki. Prowadzone studia nad tą problematyką pokazują, iż każda epoka w inny sposób uwrażliwiona jest na przekaz biblijny, w każdym czasie Pismo Święte odpowiada na potrzeby rodzące się w odmiennych uwarunkowaniach. W rezultacie naukowa refleksja nad tymi zagadnieniami pozwala dotrzeć do głównych nurtów myśli kulturowej, określić stanowisko twórców względem podstawowych zagadnień antropologicznych danego czasu, w tym do duchowych pokładów kultury współczesnej.

Powodowany tym przekonaniem komitet organizacyjny zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej, której celem jest poszerzenie i pogłębienie refleksji nad wpływem Biblii na literaturę i sztukę, na kulturę tak okresów wcześniejszych, jak również współczesności. Mamy nadzieję na prezentację przez uczestników konferencji różnorodnych koncepcji badawczych oraz na twórczą wymianę myśli formułowanych z uwzględnieniem metodologii różnych humanistycznych dyscyplin naukowych. Wśród uczestników będą mile widziani doktoranci wszystkich wyższych uczelni. Naszą uwagę pragniemy skoncentrować nie tyle na rejestracji motywów biblijnych w poszczególnych dziełach czy nurtach artystycznych, ile na interpretacji przekazu artystycznego czerpiącego inspirację z Ksiąg Świętych.

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami przyjmujemy do 30 kwietnia 2016 roku na adres mailowy:

biblia.w.literaturze.i.sztuce@gmail.com

Ponieważ wychodzimy z założenia, iż kwestie ekonomiczne nie powinny stanowić przeszkody w zgłoszeniu udziału, nie pobieramy opłat na wyżywienie i noclegi, które to sprawy bytowe każdy według swojego uznania może załatwić we własnym zakresie. W razie potrzeby podpowiemy chętnym adresy niedrogich hoteli lub hosteli w Lublinie. W gmachu uniwersytetu czynna jest stołówka, restauracje wskażą organizatorzy na miejscu. Jedyna wpłata – na barek kawowy w trakcie konferencji – w wysokości 10 zł, będzie uiszczana w trakcie rejestracji uczestników po przyjeździe na konferencję. Oczekujemy na zgłoszenia.


Aktualizacja:  2016-03-24