Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018


MINIONA -

Hotel Qubus
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, www.paee.org.pl) zapraszają do udziału w nowej cyklicznej konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018, która odbędzie się w hotelu Qubus w Krakowie w dniach 19–20 marca 2018 roku. Konferencja organizowana jest pod hasłem Dylematy energetyki polskiej – wyzwania i zagrożenia.

Ambicją organizatorów jest stworzenie oryginalnego forum wymiany myśli i poglądów oraz współpracy
w obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej i ekonomiki sektora paliwowo-energetycznego. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo-energetycznego.

Wybrane zagadnienia i kwestie problemowe poruszane w trakcie obrad konferencyjnych:
• Dylematy energetyki w świetle zmieniających się uwarunkowań na rynkach paliw i energii
• Innowacyjne ciepłownictwo – slogan a rzeczywistość biznesowa
• Czy rynek mocy zablokuje rozwój klastrów energii?
• Przyszłość węgla w Polsce w dobie promocji gospodarki innowacyjnej
• Dylematy przedsiębiorstw energochłonnych – zakup energii na rynku vs własne źródła
• Ekonomika i zarządzanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie energetycznym
• Nowe technologie w sektorze paliwowo-energetycznym – aspekty ekonomiczne
• Wyzwania dla energetyki i ciepłownictwa w świetle zaostrzonych wymogów środowiskowych

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji www.forum-ge.pl.

Zgłoszone referaty, po spełnieniu wymaganych warunków, zostaną opublikowane:
• w czasopismach naukowych organizatora – IGSMiE PAN (Polityka Energetyczna lub Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN – odpowiednio 10 i 9 pkt. według listy czasopism punktowanych MNiSW) – warunkiem jest przedstawienie referatu na konferencji oraz otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji,
• w materiałach konferencyjnych (płyta CD zawierająca zgłoszone referaty).


Źródło:  http://www.forum-ge.pl

Aktualizacja:  2017-12-07