Kreatywność językowa w komunikacji internetowej


MINIONA -

Wydziała Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (konferencja online)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

GÓLNOPOLSKA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA
Kreatywność językowa w komunikacji internetowej
Łódź, 20–21 marca 2018 r.


Koło Naukowe Językoznawców działające przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studenckodoktoranckiej konferencji naukowej pt. Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, która odbędzie się w dniach 20–21 marca 2018 r. na Wydziale Filologicznym UŁ (Łódź, ul. Pomorska 171/173).


Internet to medium niezwykle zróżnicowane pod względem komunikacyjnym, będące nośnikiem stylów, treści i form przekazu wkomponowanych w rozmaitą przestrzeń dyskursywną. Dotychczasowe badania nad językiem w sieci miały charakter wielopłaszczyznowy. Wyzyskując bogate instrumentarium takich dziedzin, jak: komunikologia, stylistyka czy genologia, dokonano obserwacji,
że internet to swoiste hipermedium – kompilacja tradycyjnych i zupełnie nowych sposobów komunikowania.
Dyskusję nad językiem w internecie chcielibyśmy osadzić w jednym, lecz bogatym poznawczo kontekście, jakim jest kreatywność językowa — w jej wymiarze leksykalnym, składniowym, tekstologicznym i graficznym. Temat wydaje nam się ważny nie tylko ze względu na proponowany aspekt opisu, lecz także charakter komunikacji internetowej, z definicji — ulotnej i fragmentarycznej, będącej zbiorem interesujących, ale okazjonalnych form przekazu.
Planowane spotkanie stanowić będzie kontynuację dyskusji na temat oryginalności słownej podjętych na Uniwersytecie Łódzkim w ramach dwóch konferencji: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) (w maju 2014 roku) oraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej (w kwietniu 2016 roku).
Chcielibyśmy, aby tematyka referatów koncentrowała się wokół następujących zagadnień:
 funkcje kreatywności językowej w internecie;
 kreatywność językowa a typ komunikacji internetowej (konwersacyjny,
korespondencyjny, hipertekstowy);
 kreatywność językowa a leksyka internetowa;
 kreatywność językowa a gatunki internetowe;
 portal społecznościowy jako narzędzie współczesnej komunikacji;
 marketing, reklama i PR w internecie;
 onomastyka internetowa;
 relacja między tekstem a obrazem w internecie.


Dopuszczamy możliwość rozszerzenia dyskusji o zagadnienia zaproponowane przez uczestników.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 30 stycznia 2018 roku na adres e-mailowy: knj.lodz@gmail.com.
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych oraz publikacji o charakterze monograficznym. Wygłoszone referaty zostaną wydane po otrzymaniu pozytywnych recenzji.
Po zaakceptowaniu przez organizatorów przesłanych abstraktów powiadomimy Państwa o szczegółach związanych z płatnością.

Komitet naukowy

dr Katarzyna Burska

dr Bartłomiej Cieśla

Sekretarze konferencji
mgr Magdalena Nowakowska
Martyna Rzeźnik


Aktualizacja:  2017-12-17