PROBLEMY TEORII I PRAKTYKI BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH (BIZ) I POLITYKI WOBEC BIZ. WNIOSKI DLA POLSKI


MINIONA -

formuła online z podaniem kodu dostępu dla uczestników zarejestrowanych
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Kraje przyciągają bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w celu osiągania korzyści gospodarczych i społecznych, ograniczają niektóre rodzaje tych inwestycji, postrzeganych jako niekorzystne oraz prowadzą politykę zwiększania korzyści i ograniczania ujemnych skutków BIZ. Te działania składają się na politykę państwa wobec BIZ, w których zdecydowanie przeważają środki przyciągania i korzystania, a także konkurencji o bardziej atrakcyjne rodzaje BIZ. Istotnemu spadkowi międzynarodowych przepływów kapitału, w tym w formie BIZ, obserwowanemu od momentu kryzysu 2008 r. towarzyszą wyrażane przez polityków zmiany poglądów dotyczących roli państwa w gospodarce oraz obawy o powrót neo-protekcjonizmu artykułowane przez środowiska naukowe. Czynniki te stały się także w Polsce inspiracją do badań związków między BIZ, polityką gospodarczą, korzyściami i zagrożeniami związanymi z tymi inwestycjami. Zarysowane kwestie będą przedmiotem konferencji organizowanej przez Instytut Badań Ekonomicznych oraz Instytut Spraw Międzynarodowych WBISM AFiBV. Na konferencji będzie prezentowana najnowsza książka dra hab. Zbigniewa Zimnego, prof. AFiBV: „Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wnioski dla Polski”, AFiBV, Warszawa 2017.
Konferencja zgromadzi ekspertów w zakresie teorii BIZ i polityki ich pozyskiwania, pozwoli na wymianę poglądów i prezentację wyników najnowszych badań, a także wniosków dotyczących m.in. roli BIZ w budowie międzynarodowych łańcuchów wartości oraz dyseminacji wiedzy i innowacji. Będzie również forum dla dyskusji i punktem wyjścia do dalszych wspólnych badań i inicjatyw.


Aktualizacja:  2018-01-11 14:21:13