Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych


MINIONA -

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest przedstawienie roli środków i pomocy dydaktycznych w pracy współczesnego nauczyciela języków obcych, w poszczególnych aspektach procesu dydaktycznego, także w tym kontekście, w którym nauczyciel jest autorem materiałów i twórczym użytkownikiem mediów. Ważnym tematem obrad będą zarówno problemy kształcenia nauczycieli języków obcych w zakresie korzystania z całego spektrum współcześnie dostępnych środków i pomocy dydaktycznych jak również zagadnienia naukowe nurtujące badaczy przedmiotowej problematyki.

Konferencja adresowana jest do wszystkich nauczycieli języków obcych, pracowników naukowych i dydaktycznych, pedagogów, doktorantów i studentów zainteresowanych aktualnymi problemami glottodydaktycznymi i pedagogicznymi.

Zapraszamy do wymiany poglądów, punktów widzenia i doświadczeń w zarysowanym obszarze tematycznym. Chcemy także rozmawiać na temat perspektyw zawodu nauczyciela języków obcych w kontekście postępu technicznego i społecznego, relacji pomiędzy rolą nauczyciela i ucznia a możliwościami jaki stwarza rozwój technologiczny oraz zawsze obecnym w tym kontekście zagadnieniom dotyczącym efektywności nauczania i uczenia się.

Konferencja oferuje wykłady plenarne ekspertów w dziedzinie glottodydaktyki, językoznawstwa i pedagogiki, sesje indywidualne uczestników, sesje praktyczne skierowane do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego oraz odpowiedzialnych za kształt edukacji językowej na wyższej uczelni, w szkole, w firmie. 

Prezentacje indywidualne zaproponowane przez uczestników konferencji są zaplanowane na 30 minut, w tym 20 minut to prezentacja, a 10 minut dyskusja. 

Językami konferencji będą: język polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i inne.

Rejestracja w formie elektronicznego formularza dostępnego na stronie http://bit.ly/2sUuzOJ .


Źródło:  http://www.konferencjaspnjo.us.edu.pl

Aktualizacja:  2018-01-28