Bezpieczeństwo prawne i obrotu prawnego w Polsce


MINIONA -

Nałęczów, ul. Paderewskiego 1, Termy Pałacowe
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Szanownych Państwa do udziału w IV cyklicznej, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej prawnym, gospodarczym i finansowym aspektom bezpieczeństwa Polski, sytuacji polskiej gospodarki, polskich obywateli i przedsiębiorców w warunkach dynamicznych zmian przepisów prawa.

Tematyka obrad IV Konferencji Naukowej zainspirowana została intensywnymi pracami legislacyjnymi nad ustawami z pakietu konstytucji biznesu, oraz prognozowanymi implikacjami, tych regulacji w zakresie bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa obrotu prawnego Polski. Wzorem lat ubiegłych proponujemy formułę obrad w wielowymiarowym ujęciu prawa publicznego i prywatnego, oraz w optyce ekonomicznej i finansowej.

Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tą ważną i niezmiernie aktualną dla naszego kraju problematyką. Do dyskusji w szczególności zapraszamy przedstawicieli doktryny, wymiaru sprawiedliwości oraz palestry, organów administracji publicznej i praktyków obrotu gospodarczego.

Mamy nadzieję, że proponowana problematyka obrad zachęci Szanownych Państwa do przyjęcia naszego zaproszenia i udziału w Konferencji.   

Rezultatem Konferencji będzie recenzowana monografia (5 pkt.) zawierająca zgłoszone referaty.

 

Obrady zostaną skoncentrowane wokół następujących obszarów tematycznych:

1.       Spójność przepisów oraz praktyki stosowania prawa jako determinanta bezpieczeństwa prawnego Polski.

2.       Spójność systemu prawa i bezpieczeństwo prawne jako wartości generujące rozwój gospodarczy.

3.       Polityki, plany i programy oraz ich znaczenie dla kształtowania bezpieczeństwa prawnego kraju.

4.       Rola organów administracji rządowej i samorządowej w tworzeniu bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce.

5.       Bezpieczeństwo finansów publicznych a sytuacja przedsiębiorców.

6.       Bezpieczeństwo obrotu na rynku nieruchomości oraz wierzytelności.

7.       Cywilnoprawne oraz karnoprawne instrumenty kształtujące bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

8.       Zabezpieczenia  kontraktów handlowych a ochrona praw wierzycielskich przedsiębiorców.

9.       Bezpieczeństwo obrotu na publicznym i niepublicznym rynku papierów wartościowych.

Orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych w  gwarantowaniu bezpieczeństwa obrotu prawnego

Ważne terminy:

1)       31 marca 2018 r. – nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy w załączeniu), na adres e-mail: konferencja.bezpieczenstwoprawne@wsei.lublin.pl.

2)      20 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

3)      30 kwietnia 2018 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: konferencja.bezpieczenstwoprawne@wsei.lublin.pl.  


Źródło:  http://www.wsei.lublin.pl/nauka-i-badania/konferencje-naukowe

Aktualizacja:  2018-02-05