Możliwości podnoszenia efektywności gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami w przemyśle rolno-spożywczym w oparciu o system BioSuck


MINIONA -

Internet, webinarium on-line
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Prowadzący: dr Janusz Krupanek, dr Beata Michaliszyn, Marek Matejczyk, Mariusz Kalisz, IETU

Przemysł spożywczy charakteryzuje się wytwarzaniem dużych ilości produktów ubocznych i odpadów oraz dużym stopniem zużycia wody, a w konsekwencji wytwarzaniem znacznych ilości ścieków. Zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym głównym kierunkiem zagospodarowywania odpadów pochodzących z przetwórstwa i produkcji żywności powinien być ich odzysk.

Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, aby spełnić wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska oraz uniknąć wysokich kosztów związanych z zagospodarowaniem ścieków i odpadów, poszukują nowoczesnych technik i technologii.

Przykładem innowacyjnej technologii w zakresie zwiększenia efektywności gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami jest System BioSuck, będący przedmiotem projektu: „System wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji zbierania odpadów z zastosowaniem technologii podciśnieniowej z jednoczesną produkcją bioenergii z odpadów”. Technologia opiera się na wdrożeniu systemu podciśnieniowego, który pozwala na selektywny odzysk odpadów, umożliwiając efektywne wydzielanie materii organicznej zgodnie z jej właściwościami, a w dalszej części na efektywne jej zagospodarowanie. W projekcie rozważano różne scenariusze postępowania ze skoncentrowanymi odpadami o wysokiej zawartości materii organicznej, w tym wykorzystanie ich jako źródła bioenergii, nawozu lub jako paszy dla zwierząt.

Na seminarium przedstawiony zostanie System BioSuck wraz z przykładami zastosowania oraz omówione zostaną uwarunkowania jego wykorzystania w aspekcie środowiskowym, społecznym i ekonomicznym.

Projekt: System wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji zbierania odpadów z zastosowaniem technologii podciśnieniowej z jednoczesną produkcją bioenergii z odpadów jest finansowany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej – ERA NET.


Źródło:  https://ietu.pl/zaproszenie-seminarium-ietu-mozliwosci-podnoszenia-efektywnosci-gospodarki-wodnosciekowej-i-gospodarki-odpadami-w-przemysle-rolno-spozywczym/

Aktualizacja:  2018-03-01 11:33:41