Oblicza współczesnych ideologii


MINIONA -

Uniwersytet, ul. Armii Krajowej 36A
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Studenckie Koło Naukowe Filozofów oraz Koło Naukowe Filozofii, Socjologii i Psychologii „Eranos”, działające przy Instytucie Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie serdecznie zaprasza na II Ogólnopolską konferencję naukową „Oblicza współczesnych ideologii”, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r.

Pomimo upadku systemów totalitarnych w Europie, współcześnie ciągle napotykamy na różne przejawy ideologii. Ich oddziaływanie jest widoczne w życiu politycznym, społecznym, religijnym, popkulturowym, ale także naukowym. Karol Marks nazywał ideologię fałszywą świadomością, natomiast neopozytywiści uznawali za ideologię wszelką metafizykę. Wedle Karla Mannheima, ideologia dąży do totalitaryzmu. Współcześnie słowo to jest używane wieloznaczne, zazwyczaj jednak posługujemy się nim w celu zdyskredytowania poglądów adwersarza. W słownikowym znaczeniu ideologia jest to „system leżący u podłoża doktryny politycznej, której celem jest realizacja jakiejś utopii; całość poglądów i ocen tłumaczących sytuację historyczno-społeczną, gospodarczą, kulturową i polityczną jakiejś grupy ze względu na jej interesy” (Jaroszyński).

Wobec powyższego nasuwa się szereg pytań: Czy jesteśmy na ideologie skazani; innymi słowy – czy jest możliwe społeczeństwo bez ideologii? Czy także we współczesnej filozofii spotykamy się z jej przejawami? Wreszcie – o czym, używając słowa „ideologia” tak naprawdę myślimy? Czy jest to określenie jednoznacznie pejoratywnie? Czy zdajemy sobie sprawę, że w pierwotnym znaczeniu była to „nauka o ideach” (Destutt de Tracy)?

Celem konferencji jest przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu podejmującego tematykę różnych aspektów i odmian współczesnych ideologii czy „ideologii współczesności”. Jest to już druga edycja konferencji z serii „Oblicza” i podobnie jak poprzedniczka skierowana jest nie tylko do filozofów, ale także reprezentantów innych nauk (zwłaszcza socjologów, antropologów, politologów, historyków, literaturoznawców i in.), tak by refleksja filozoficzna nad ideologiami była oparta na solidnych badaniach podstawowych, a jednocześnie obejmowała jak najszerszy horyzont poznawczy.

Proponujemy skoncentrować się na ideologiach „współczesności”, czyli tych, które wciąż są żywe, oddziałują na rzeczywistość, trwają lub się dopiero pojawiają (albo odradzają), które mogą być zagrożeniem, ale i szansą dla naszej przyszłości.

Przykładowy zakres zagadnień:

polityka naukowa/polityka a nauka
religia jako ideologia
postmodernizm(?)
katolicyzm wobec ideologii (gender czy genderyzm?, LGBT, „ideologia śmierci”)
współczesny nacjonalizm
współczesne oblicza totalitaryzmu
rasizm
czy demokratyczne koncepcje polityczne mogą przybrać charakter ideologiczny?
aktualna percepcja klasyków badań nad ideologią (Mannheim, Scheler, Marks, Bauman, Arendt, Kołakowski i in.)
Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje odnośnie tematyki wystąpień.
Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.
Termin nadsyłania zgłoszeń (wedle załączonego formularza) na adres ideologie2018@gmail.com do 8 kwietnia 2018 r.

Informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia prześlemy do 12 kwietnia.

Konferencja jest bezpłatna, dla najlepszych referatów istnieje możliwość publikacji artykułów pokonferencyjnych w 5-punktowym czasopiśmie naukowym „Filozofia. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów!!!

Komitet Organizacyjny:

mgr Marek Barton
mgr Norbert Bociański
mgr Zbigniew Sperka
mgr Paweł Lechowski
Komitet Naukowy:

dr hab. prof. AJD Adam Olech
dr hab. prof. AJD Maciej Woźniczka
dr Sebastian Gałecki


Źródło:  http://filozofia.net.pl/2018/03/oblicza-wspolczesnych-ideologii/

Aktualizacja:  2018-03-21 18:54:49