II. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”


MINIONA -

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zakres tematyczny

Bezpieczeństwo

 • Stabilność dostaw;
 • Udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym;
 • Wielkość, wystarczalność i udział rezerw paliw energetycznych;
 • Wielkość, wystarczalność i udział surowców energetycznych będących we własnej dyspozycji;
 • Niezawodność sieci energetycznych;
 • Efektywność energetyczna;
 • Koncentracja przemysłów energochłonnych;
 • Możliwości wdrożenia zobowiązań międzynarodowych związanych pośrednio lub bezpośrednio z sektorem energetycznym;
 • Adekwatność priorytetów strategii energetycznej i ich kompatybilność z priorytetami wyrażonymi w dokumentach wyższej rangi;
 • Systematyczna realizacja celów strategicznych w obszarze energetyki;
 • Odpowiednie nakłady inwestycyjne i inne uwzględniające przyszły popyt wewnętrzny na energię;
 • Samowystarczalność energetyczna państwa;
 • Ustawa o OZE i jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne;
 • Specustawa terminalowa a bezpieczeństwo energetyczne.

Regulacja

 • Udzielanie i cofanie koncesji;
 • Zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła;
 • Projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych;
 • Operatorzy systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego;
 • Certyfikaty niezależności;
 • Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;
 • Nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie prawo energetyczne;
 • Współdziałanie z Komisją Nadzoru Finansowego;
 • Regulacje REMIT, MAR, EMIR i MIFID II;
 • Regulacje OZE;
 • Rynek mocy;
 • System wsparcia dla kogneneracji;
 • Compliance w sektorze energetycznym;
 • Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w energetyce;
 • Innowacyjność w sektorze energetycznym.

Konkurencja i ochrona konsumentów

 • Zmiana sprzedawcy;
 • Oferty dla konsumentów i przedsiębiorców;
 • Polityka cenowa w spółkach energetycznych;
 • Kartele energetyczne;
 • Naruszanie zasad konkurencji w energetyce;
 • Monopol naturalny;
 • Konkurencja na rynku ciepła;
 • Pomoc publiczna;
 • Tajemnica przedsiębiorstwa energetycznego;
 • Kompetencje Prezesa URE i Prezesa UOKiK do rozpatrywania sporów z zakresu energetyki;
 • Współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;
 • Konsekwencje wprowadzenia pełnej konkurencji na rynku gazu;
 • Wsparcie dla prosumentów;
 • Stosowanie reguł konkurencji w sektorze energetycznym (w zakresie wyznaczania rynków właściwych, zmowy kartelowej, nadużywania pozycji dominującej na rynku energetycznym, koncentracji);
 • Ochrona konsumentów na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła;
 • Gwarancja dostępu do energii dla konsumentów.

Źródło:  https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-regulacja-i-konkurencja-na-rynku-energetycznym.html

Aktualizacja:  2018-03-24 20:45:59