Partycypacja dla przestrzeni. Przestrzeń dla partycypacji. Procesy, wyzwania, narzędzia.


MINIONA -

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Miastem Kraków organizują międzynarodową konferencję „Partycypacja dla przestrzeni. Przestrzeń dla partycypacji”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 14 i 15 czerwca 2018 roku. Konferencja stanowić będzie forum dyskusji dla środowiska zainteresowanego procesami partycypacji w kształtowaniu przestrzeni (samorządowców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków).

 

W ramach konferencji planowane jest poruszenie poniższych zagadnień tematycznych:

1. Znaczenie i rola partycypacji społecznej w procesie kształtowania przestrzeni

2. Możliwości i bariery zaangażowania różnych aktorów w proces kształtowania przestrzeni

3. Narzędzia, techniki, metody, instrumenty społecznego kształtowania przestrzeni

4. Dobre praktyki w zakresie społecznego kształtowania przestrzeni

5. Partycypacja na obszarach cennych przyrodniczo

6. Uczelnia jako laboratorium partycypacji


Źródło:  http://partycypacja.weebly.com/

Aktualizacja:  2018-04-11 17:02:13