Społeczeństwo.NET — Jednostki, grupy, sieci w przestrzeni realnej i wirtualnej


MINIONA -

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i postępujące procesy globalizacyjne spowodowały wiele zmian w sposobie komunikacji oraz codziennym funkcjonowaniu jednostek, grup i sieci społecznych. W ostatnich latach uwidoczniły się zmiany społeczne i kulturowe spowodowane wkroczeniem społeczeństwa w nowy paradygmat określany mianem gospodarki opartej na wiedzy. Współcześnie bez rozwoju gospodarki opartej na wiedzy niemożliwy jest rozwój gospodarczy kraju.

Nieustannie postępujące upowszechnianie się nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych na bardzo długi okres czasu przedefiniowało i utrwaliło nowe formy prowadzenia handlu. W konsekwencji tych przeobrażeń dynamicznie rozwinęły się nowe dziedziny marketingu odpowiadające odważnie wkraczającym na rynek rozwiązaniom e-commerce i m-commerce. W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie potencjałem tkwiącym w danych. Na styku dyscyplin naukowych – ekonomii i socjologii – upowszechniła się koncepcja sharing-economy zmieniająca modele organizacyjne i dystrybucyjne społeczeństw. Nowym obszarem poddawanym naukowym eksploracjom stał się system blockchain, który zdaniem ekspertów zrewolucjonizuje sposoby zawierania i zapisywania transakcji. Potencjał systemu blockchain został dość szybko dostrzeżony przez branżę finansową.

Następstwem rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych są zmiany na rynku pracy. Silna konkurencja na rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym wymusza podjęcie rozważań o roli etyki i moralności w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie. W dobie ekonomizacji społeczeństwa powracają pytania o wartości kulturowe oraz religijne. Szczególną kategorią ryzyka w społeczeństwie informacyjnym narażoną na trwałą marginalizację i wykluczenie są osoby bez wykształcenia, kompetencji oraz umiejętności. Pod wpływem rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnokomunikacyjnych przeobrażeniom uległa przestrzeń miejska. Rozwój mobilnych aplikacji i wszechobecna sensoryczność rozwiązań technologicznych spowodowała, że społeczeństwo żyje nieustannie online. Możliwość wymiany poglądów w Internecie zaobserwować można przeniesienie nastrojów i ruchów społecznych z przestrzeni realnej do wirtualnej. Na znaczeniu zyskują zagadnienia poświęcone cyberbullyingowi oraz mowie nienawiści w Internecie.

W dobie ekonomii współpracy szczególnego znaczenia nabiera problematyka własności intelektualnej w Internecie. Portale społecznościowe stały się elementem codzienności życia społecznego. Istotnym zagadnieniem z tego punktu widzenia jest prywatność i bezpieczeństwo w mediach społecznościowych. Silny rozwój urządzeń i aplikacji mobilnych spowodował, że należy stawiać nowe pytania o wykorzystywanie danych geolokalizacyjnych w kontekście bezpieczeństwa osobistego i społecznego. Upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz proces starzenia się społeczeństwa stawia również nowe wyzwania przed rozwojem i prawnym usankcjonowaniem rozwiązań z zakresu telemedycyny oraz wszelkiego rodzaju e-usług.

W ramach naukowej debaty zaproponowany cztery moduły tematyczne:

M01. Społeczeństwo

 • Społeczeństwo informacyjne – perspektywy, szanse i zagrożenia;
 • Pomiar stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • Pokolenie X, Y, Z oraz NEET w społeczeństwie informacyjnym;
 • Przestrzeń miejska i wiejska pod wpływem rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • Społeczności lokalne w społeczeństwie informacyjnym;
 • Zagadnienie post-prawdy w społeczeństwie informacyjnym;
 • Media – Technologie informacyjne – Komunikacja społeczna;
 • Globalizacja i konwergencja mediów;
 • Zagrożenia współczesnej rodziny w społeczeństwie informacyjnym.

M02. Kultura:

 • Nastroje społeczne i ruchy społeczne w komunikacji medialnej i społeczeństwie informacyjnym;
 • Ekonomizacja społeczeństwa a wartości religijne;
 • Sztuka i sport – od przestrzeni realnej do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR);
 • Etyka w komunikacji medialnej i społeczeństwie informacyjnym;
 • Zmiana kulturowa w obliczu przeobrażeń technologicznych;
 • Machine learning jako wyzwanie współczesności;
 • Cyfrowe zasoby dziedzictwa kulturowego;
 • Cyfrowa archiwizacja dokumentów. Elektroniczne systemy wspierające organizację w zarządzaniu przepływem dokumentów i pracy.  Systemy back-office administracji publicznej.

M03. Ekonomia i Gospodarka:

 • Sharing-economy – collaborative economy – mesh economy
 • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne a rozwój gospodarczy;
 • Nowa ekonomia i gospodarka oparta na wiedzy;
 • Zarządzanie ryzykiem w gospodarce opartej na wiedzy;
 • Rozwój i znaczenie big data, data mining oraz knowledge discovery;
 • e-commerce oraz m-commerce w społeczeństwie informacyjnym;
 • Nowe metody badań i narzędzia analityczne w mobilnym świecie;
 • Innowacje w usługach i branże kreatywne;
 • Technologia i platforma transakcyjna blockchain;
 • Rola społeczeństwa informacyjnego w zwiększaniu innowacyjności.

 M04. Polityka i Prawo:

 • Ochrona danych osobowych i naruszenia praw człowieka w Internecie;
 • Cyberterroryzm i bezpieczeństwo systemów informatycznych w perspektywie społecznej;
 • Dane geolokalizacyjne a bezpieczeństwo osobiste i społeczne;
 • Własność intelektualna w Internecie;
 • E-konsument – e-zdrowie – e-wymiar sprawiedliwości
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa i państwa w Internecie;
 • Społeczeństwo informacyjne a nowa perspektywa finansowa;
 • Stan, perspektywy rozwoju i wyzwania e-government w Polsce;
 • Prywatność i bezpieczeństwo w mediach społecznościowych.

Źródło:  http://is.wnhis.uksw.edu.pl/node/966

Aktualizacja:  2018-04-25