Niepełnosprawność jako wyzwanie współczesności


MINIONA -

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Według danych WHO ponad miliard ludzi na świecie żyje z jakąś formą niepełnosprawności i aż blisko 200 milionów doświadcza trudności w codziennym życiu. Niepełnosprawność jest wyzwaniem nie tylko z tego powodu, ale i ze względu na fakt, że jest ona zjawiskiem stale powiększającym się. Związane jest to między innymi ze starzeniem się społeczeństw (u osób starszych mamy do czynienia z narastającym ryzykiem wystąpienia niepełnosprawności) oraz globalnym wzrostem chorób przewlekłych. Na całym świecie osoby z niepełnosprawnością mają gorsze wyniki w obszarze zdrowia czy edukacji a także zagrożone są w większym stopniu ubóstwem. Wynika to po części z tego, że osoby z niepełnosprawnością spotykają się z licznymi barierami w dostępie właśnie do opieki zdrowotnej, edukacji, transportu, zatrudnienia a nawet informacji.

Niepełnosprawność zatem winna być traktowana w kategoriach wyzwania dla całego społeczeństwa. Nie wystarczy już jedynie „zauważać” osób z niepełnosprawnością, ale trzeba to zjawisko włączyć zarówno do debaty publicznej, jak i dyskursu naukowego. Niepełnosprawność współcześnie nie tylko bowiem jest wyzwaniem dla medycyny czy psychologii, ale wymaga szerszego spojrzenia na to zjawisko i rozpatrywania go w kontekście chociażby ekonomicznym czy społecznym. W związku z tym celem planowanej konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń teoretyków, badaczy i praktyków zajmujących się poruszaną tematyką, jak i integracja środowiska naukowego oraz osób odpowiedzialnych za prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Dzięki szerokiemu spektrum tematów możliwych do poruszenia (wykaz poniżej) oraz zakładanej obecności uczestników prezentujących różne podejścia badawcze oraz przedstawiających nowatorskie propozycje praktycznych rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnością proponowana konferencja ma szanse stać się nie tylko wydarzeniem  charakterze interdyscyplinarnym, ale i stworzyć pewien zestaw rekomendacji i zaleceń, możliwych do wykorzystania w przyszłości.

W ramach naukowej debaty zaproponowane zostaną cztery moduły tematyczne:

M01. Zagadnienia horyzontalne:

1. Zjawiska demograficzne a niepełnosprawność. Udział osób z niepełnosprawnością w strukturze demograficznej. Niepełnosprawność jako następstwo choroby cywilizacyjnej.
2. Koncepcje i modele niepełnosprawności – dylematy, szanse i wyzwania.
3. Idea równych szans jako fundament społeczeństwa włączającego. Poszanowanie godności i niezależności osób z niepełnosprawnością. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością. Zasady pełnej partycypacji w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością.
4. Niepełnosprawność w mediach. Rola mediów w kreowaniu wizerunku osób z niepełnosprawnością i budowaniu postaw społecznych wobec osób z dysfunkcjami. Przekazy medialne dedykowane dla osób niepełnosprawnych.
5. Formy spędzania czasu wolnego osób z niepełnosprawnością. Uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność a uczestnictwo w kulturze. 

M02. Edukacja:

1. Edukacja szkolna i kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością. Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej.
2. Edukacja włączająca – doświadczenia krajowe i europejskie. Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością.
3. Wyzwania szkolnictwa wyższego w obliczu niepełnosprawności.
4. Treści nauczania i programy nauczania uwzględniające indywidualne potrzeby.
5. Nowe technologie w edukacji osób niepełnosprawnych.

M03. Rodzina:

1. Znaczenie więzi rodzinnych wśród osób z niepełnosprawnością. Problemy emocjonalno-społeczne rodzin z osobami z niepełnosprawnością. Nabyta niepełnosprawność – nowa sytuacja życiowa.
2. Grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Relacje rówieśnicze dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
3. Warunki życia osób z niepełnosprawnością. Perspektywa rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością. Wsparcie instytucjonalne rodzin z osobą z niepełnosprawnością. 

M04. Rynek pracy:

1. Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.
2. Regulacje prawne w zakresie niepełnosprawności – doświadczenia krajowe i europejskie – perspektywy zmian.
3. Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Bariery aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.
4. Przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Źródło:  http://is.wnhis.uksw.edu.pl/node/966

Aktualizacja:  2018-04-25 08:45:56