“Crisis in contemporary world: diagnoses, perspectives, dangers”/ "Kryzys we współczesnym świecie: diagnozy, perspektywy, zagrożenia"


MINIONA -

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

CALL FOR PAPERS

 

 “Crisis in contemporary world: diagnoses, perspectives, dangers”

conference hosted by

Department of English at the Faculty of Education and Fine Arts in Kalisz,

Adam Mickiewicz University in Poznań. 

 

October 16, 2018

with a Keynote Speech by Prof. Christian Auer

Professeur Émérite Université de Strasbourg, France

titled “Brexit: the painful  divorce between the UK and the European Union” 

and

a Keynote Speech by Prof. Przemysław Grzybowski

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Faculty of Education and Psychology

titled “Laughter in times of crisis. War, ghetto, concentration camp”/„Śmiech w czasach kryzysu. Wojna, getto, obóz koncentracyjny” 

 

 

The crisis of identity, whether in the realms of politics, culture, or society at large, is a fact which causes a great deal of confusion in members of increasingly globalized communities the world over. According to Marshall McLuhan (2017), it was the existence of electronic media that causes the implosion of human interactions to the scale of what he called a global village. It seems inevitable that such a momentous change, bringing together people of various cultures would inevitably lead to a crisis, involving divisions and disagreements. However, McLuhan’s clarification is but one in an array of possible explanations of the causes for the series of crises which the modern society has been forced to face from early twentieth century. It is these issues of crisis and altercations that will be the theme of the conference held on October 18, 2018 by the Department of English at Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz, Adam Mickiewicz University in Poznań.

We invite papers or group panels that explore how crisis manifests itself in English and American Studies, related to media and literary studies, politics, linguistics, writing studies, pedagogy, or popular culture.  Proposals might include, but are not limited to:

-          political crisis, especially the crisis in European politics and Brexit

-          crisis of personal or group identity in works of culture

-          psychological, philosophical, methodological approaches to dealing with crisis situations

-          linguistic or social origins of the term “crisis”

-          responses to crisis, e.g. mediation, withdrawal, defensiveness, as well as aggressiveness and altercations

-          humor and comedy as a response to crisis

PUBLICATION OF PAPERS

After the conference selected papers will be published in a peer-reviewed volume with a leading publisher. Further information concerning the publication will be sent after the conference. The publication will use the APA style.

CONFERENCE LANGUAGES

The languages used at the conference will be English and Polish.

VENUE

The venue for the event will be the Faculty of Education and Fine arts in Kalisz, Poland at Nowy Świat 28-30 in Kalisz, where all the sessions will be held, and meals and refreshments will be served.

ABSTRACT SUBMISSION

Please submit a proposal of 150-words by September 30th, 2018 to Artur Skweres at askweres@amu.edu.pl. The conference registration fee is PLN 50 for graduate students and independent scholars and PLN 80 for faculty members, researchers and institutions.

 ----------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

pt. "Kryzys we współczesnym świecie: diagnozy, perspektywy, zagrożenia"

organizowaną przez

Zakład Filologii Angielskiej na

Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.

 

16 października 2018 r.

Wykład plenarny prof. Christiana Auera

Professor emeritus na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji

pt. “Brexit: bolesny rozwód Wielki Brytanii i Unii Europejskiej “

oraz

wykład plenarny dr hab. Przemysława Grzybowskiego

prof. nadzw. w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

pt. "Śmiech w czasach kryzysu. Wojna, getto, obóz koncentracyjny"    

 

Kryzys tożsamości, obejmujący sfery polityki, kultury oraz całego społeczeństwa stał się czynnikiem, który powoduje wielkie zamieszanie wśród członków coraz bardziej zglobalizowanych społeczności na całym świecie. Według Marshalla McLuhana (2017), istnienie mediów elektronicznych powoduje implozję ludzkich interakcji do skali globalnej wioski. Wydaje się nieuniknione, że tak istotna zmiana, łącząca ludzi należących do różnych kultur, nieuchronnie prowadzi do kryzysu, podziałów i sporów. Jednak wyjaśnienie McLuhana jest tylko jednym z wielu możliwych wyjaśnień kryzysów, którym nowoczesne społeczeństwo musiało stawiać czoło od początku XX wieku. Właśnie te m.in. kwestie kryzysu i konfliktów b będących jego nieodłączną częścią będą tematem konferencji, która odbędzie się 16 października 2018 r. w Zakładzie Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień lub panelów, które będą eksplorować konteksty kryzysu i sposoby interpretacji tego zjawiska w studiach anglistycznych i amerykanistycznych, w studiach medioznawczych i literaturoznawczych, polityce, językoznawstwie, pedagogice i kulturze popularnej. Propozycje mogą obejmować, ale nie są ograniczone do następujących tematów:

-          kryzys polityczny, zwłaszcza kryzys w polityce europejskiej i problemie Brexit

-          kryzys tożsamości osobistej lub grupowej w dziełach kultury

-          psychologiczne, filozoficzne, metodologiczne podejście do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

-          językowa lub społeczna geneza terminu "kryzys"

-          reakcje na kryzys, np. mediacja, wycofanie, defensywność, a także agresywność i konflikty

-          humor i komedia jako reakcja na kryzys

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

Po konferencji wybrane artykuły zostaną opublikowane w recenzowanym tomie z wiodącym wydawcą. Dalsze informacje dotyczące publikacji zostaną przesłane po konferencji. Materiały do publikacji należy przygotowywać w zgodności ze stylem APA.

JĘZYKI OBOWIĄZUJĄCE NA KONFERENCJI

Wystąpienia konferencyjne mogą być zaprezentowane w języku angielskim lub polskim.

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza, przy ulicy Nowy Świat 28-30 w Kaliszu.

ZGŁASZANIE ABSTRAKTÓW

Abstrakt wystąpienia/panelu (150 słów) należy przesłać do 30 września 2018 r. do dr Artura Skweresa pod adres askweres@amu.edu.pl. Opłata konferencyjna wynosi 50 PLN dla doktorantów i niezależnych badaczy oraz 80 PLN dla pracowników uczelni, badaczy i pracowników instytucji naukowych. Koszty konferencji obejmują publikację oraz posiłek w dniu konferencji.


Aktualizacja:  2018-08-26 11:20:13