W 10 lat od Apelu z Blois. Relacje historii, prawa i polityki


MINIONA -

Wydział Historyczny UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W dziesięć lat od Apelu z Blois. Relacje historii, prawa i polityki.
13-14.11.2018 r., Poznań - konferencja naukowa. 

W październiku 2008 roku we francuskim Blois Stowarzyszenie Wolność dla Historii zrzeszające historyków ogłosiło apel dotyczący wolności badań historycznych, granic wykorzystywania historii przez polityków oraz penalizowania określonych wypowiedzi dotyczących przeszłości. Apel podpisali m.in. Aleida i Jan Assmannowie (Konstancja i Heidelberg), Elie Barnavi (Tel Awiw), Luigi Cajani (Rzym), Etienne François (Berlin), Timothy Garton Ash (Oxford), Carlo Ginzburg (Bolonia), José Gotovitch (Bruksela), Eric Hobsbawm (Londyn), Jacques Le Goff (Paryż). 
Sygnatariuszami z Polski byli Krzysztof Pomian oraz Karol Modzelewski. 

Przesłanie Apelu dobrze oddaje następujący fragment:

„Zaniepokojeni ryzykiem retrospektywnego poddawania historii ocenom moralnym oraz wprowadzania cenzury intelektualnej nawołujemy europejskich historyków do mobilizacji i odwołujemy się do rozwagi polityków.

Historia nie może stać się niewolnikiem bieżących wydarzeń, nie można jej pisać pod dyktando konkurujących ze sobą pamięci. W wolnym kraju nie jest rzeczą władz politycznych definiowanie prawdy historycznej ani ograniczanie swobód historyków za pomocą sankcji karnych.”

W dziesięć lat od Apelu z Blois chcemy rozważyć jego przesłanie, recepcję i aktualność przede wszystkim w odniesieniu do Polski, choć materiał porównawczy mogą stanowić także badania dotyczące innych państw. 

Na konferencje złoży się debata w której w której wezmą udział przedstawiciele wiodących instytucji i środowisk z Polski, referaty wygłaszane przez studentów i doktorantów, a także warsztaty. 

Zostanie wydany numer specjalny czasopisma naukowego z listy ministerialnej, do opublikowania tekstów zaprosimy sygnatariuszy Apelu z Blois. W kolejnych dniach będziemy zaś podawać informacje o naukowcach, którzy do tej pory potwierdzili swój udział. 

Kluczowe zagadnienia wokół których odbędzie się dyskusja dotyczą:

- Apel z Blois – jego przesłanie, recepcja, aktualność
- Historia versus pamięć. Problem konkurowania historii jako dyscypliny badawczej oraz pamięci jako konstrukcji określonych społeczno-kulturowych i politycznych wspólnot czasu, przestrzeni, wartości i interesów.
- Granice wolności słowa i badań naukowych
- Normy prawne regulujące wypowiedzi dotyczące przeszłości – „prawo pamięciowe”
- Definiowanie prawdy historycznej przez polityków
- Definiowanie prawdy historycznej przez historyków 
- Tradycyjny, legitymizujący dyskurs historyczny i przeciw-historie
- Czy każdy obywatel ma prawo do swojej pamięci?
- Polityka historyczna versus polityki historyczne (uwzględniające wielogłos pamięci i/lub wiele pamięci przeszłości)

Abstrakty należy przesłać na adres: apelzblois@gmail.com do 20 października 2018 roku. 

Opłata konferencyjna wynosi 120 zł i pokrywa: noclegi, posiłki, pakiety oraz publikację (numer specjalny czasopisma z listy ministerialnej). 

Udział bierny jest bezpłatny.

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 250-300 słów. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
- czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
- zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
- interlinia: 1,5;
- marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
- wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię 
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację Autora 

Organizatorzy: Instytut Historii UAM oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Gerarda Labudy przy IH UAM.


Aktualizacja:  2018-10-02 19:40:13