34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" / "Research Issues in Geography of Industry and Services"


MINIONA -

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem 34. Konferencji Naukowej będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego i prezentacja prowadzonych aktualnie prac badawczych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, głównie w zakresie: koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług; lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w nawiązaniu do postępującego procesu rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy; zmiany struktur działowych przemysłu w różnej skali układów przestrzennych, od skali lokalnej, regionalnej po skalę krajową i światową; relacji przemysłu w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki oraz jego wpływu na kształtowanie życia gospodarczego, społecznego i kulturowego w przestrzeni geograficznej; oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności krajowego przemysłu na tle przemysłu światowego; kształtowania się przemysłów zaawansowanej technologii i sektora informatycznego (IT) oraz procesów serwicyzacji; oddziaływanie polityki na kierunki rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej; ocenę wpływu procesów transformacji oraz umiędzynarodowienia działalności gospodarczej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji na przebudowę struktur branżowych i przestrzennych różnej skali układów przestrzennych. Pragniemy rozpatrywać tę problematykę nie tylko w układach przestrzennych Polski, ale także innych krajów, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej.
W nawiązaniu do Jubileuszu stulecia działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego mamy zamiar podjąć próbę zarysowania rozwoju problematyki badawczej geografii przemysłu i usług na tle procesów industrializacji, traktowanych w ubiegłych latach jako podstawowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego oraz kształtowania struktur regionalnych, a także przemian tych sektorów gospodarki w warunkach transformacji gospodarki narodowej.


Źródło:  http://www.industry.up.krakow.pl/

Aktualizacja:  2018-10-19