Od autobiografizmu do (auto)tematyzmu. Ja i podmiot w dzisiejszym teatrze i dramacie


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Przekonanie, iż dzieło sztuki tłumaczy się samo przez się i że to w dziele znajdują się klucz do jego interpretacji było jednym z najważniejszych założeń refleksji humanistycznej ostatnich dekad dwudziestego wieku. Choć miało to być przede wszystkim założenie teoretyczne, pozwalające na wyodrębnienie przedmiotu analizy, to wywarło ono olbrzymi wpływ nie tylko na postawy badaczy sztuki (głównie literatury i teatru), ale także na odbiorców sztuki (spoza kręgu naukowego) i samych artystów. Dziś coraz częściej wraca się do niemodnego wówczas konceptu bliskiego związku między światem poza dziełem sztuki (od biografii artysty do sytuacji społecznej) a samym dziełem. Po okresie „odśrod-kowych” analiz dzieła (celowo rezygnuj-jących z kontekstów) ponownie coraz częściej zwraca się uwagę na niemożność wyłączenia dzieła artystycznego z poza-artystycznego świata.

Ta szczególna przemiana widoczna jest w dzisiejszym teatrze, który albo ponownie angażuje się w gorzki komentarz rzeczywistości, bądź też tworzy dzieła, których interpretacja rozgrywa się na osi: autotematyzm-autobiografizm. Wiele dzieł tłumaczy się właśnie w kontekście innych dzieł (tego samego autora, bądź innych autorów), wiele jest osobistą spowiedzią artysty mówiącego otwarcie o własnym doświadczeniu, nie zaś uniwersalizujących doświadczenie. Zmiana ta, jest oczywiście sugestią tezy i łatwo znaleźć dla niej kontrargumenty (spektakle osobiste i autotematyczne powstawały zawsze). Jeśli formułujemy tę tezę dziś, to wynika to – jak nam się wydaje – ze świadomości przemian określonych postaw odbiorczych pozwalających dostrzec w dziele to, co wcześniej było wyłączone z refleksji. O ile wcześniej szczególnie cenne były pytania i analizy abstrahujące dzieło z otoczenia, o tyle dziś odbiorcy mają ponownie odwagę pytać o autora-człowieka (z całym subiektywizmem), nie zaś o autora-podmiot (z założenia możliwie neutralny).
W trakcie konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad następującymi kwestiami:
- czy istnieje większe zainteresowanie wątkami autobiograficznymi w dzisiejszym teatrze?
- etyczny aspekt teatru/dramatu biograficznego
- mityzacja i autokreacja oraz i demityzacja biografii (swojej lub cudzej) w teatrze i dramacie
- teatr komentarz do teatru – teatr o teatrze

- teatr jako medium prezentujące samo siebie

- teatr działań realnych / budowanie roli na swojej biografii (czy to jeszcze jest teatr i rola?)
Szczególny nacisk kładziemy na współczesność refleksji – prosimy zatem, aby proponowane tematy dotyczyły teatru, dramatu i teorii faktycznie współczesnych. Nie chodzi oczywiście o oderwanie rozważań od tradycji – polemika z humanistyką i sztuką ostatnich dekad wpisana jest przecież w temat konferencji; chcielibyśmy jednak, aby referaty były przede wszystkim analizą zjawisk świeżych.
Chcielibyśmy także, aby konferencja była dyskusją między jej uczestnikami, co pomogłoby w stworzeniu wspólnej i stosun-kowo uniwersalnej postawy względem tematu konferencji. Prosimy zatem pamiętać, iż udział w konferencji nie sprowadza się do wygłoszenia referatu i kilkugodzinnego pobytu – zgłaszając się na konferencję, prosimy o rezerwację na pobyt w Łodzi dwóch dni.
Organizatorzy mogą wskazać uczestnikom konferencji przyjazne miejsca noclegowe.
Czas referatu nie powinien przekraczać 20 minut.

Informacje organizacyjne:
Prosimy o przesyłanie proponowanych tematów i kilkuzdaniowych konspektów do
20 kwietnia 2011 na adres:
autotematyzm@onet.pl, bądź:
Studenckie Koło Naukowe
Teatrologów, Uniwersytet Łódzki,
ul. Franciszkańska 1/5,
91-431 Łódź.


Do 30 kwietnia 2011 zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu zgłoszenia.
Opłata konferencyjna (obejmująca wyżywienie w trakcie konferencji, koszta organizacyjne i materiały konferencyjne) wynosi 90 zł. Prosimy o wpłacanie tej kwoty
(po otrzymaniu informacji o przyjęciu referatu) na konto: Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 65, 90-131, Łódź, PKO SA II O/ Łódź 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767 do 8 maja 2011. W treści przekazu (tzw. dopisek) prosimy umieścić: „Od autotematyzmu do (auto)biografizmu” oraz Państwa IMIĘ I NAZWISKO.


WAŻNE:
Jeśli będą się Państwo ubiegali o refundację opłaty konferencyjnej przez Państwa Uniwersytet w polu „nadawca” umieszczają Państwo dane własnego Uniwersytetu (nazwę, adres itd.), a nie Państwa dane osobowe. W innej sytuacji Uniwersytet Łódzki nie będzie mógł wystawić Państwu faktury, w której nabywcą będzie Państwa uczelnia.

 


Źródło:  http://teatrologia.otos.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00