Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB)?


MINIONA -

Kraków

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że dzięki współpracy z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie możemy zaproponować Państwu udział w telekonferencji z Panią Karen O’Brien, Director of the ALA Office for Accreditation, pt. Accreditation of Library and Information Science Program in the United States – Process and Policy


Telekonferencja odbędzie się w siedzibie American Information Resource Center w Konsulacie Generalnym USA w Krakowe (ul. Stolarska 9) w poniedziałek 6 czerwca 2011 r. w godzinach 15.00-16.00.

 

Strategia Procesu Bolońskiego, zmierzająca do wykreowania spójnego obszaru szkolnictwa wyższego w Europie, zawiera dwa pozornie przeciwstawne postulaty: jeden z nich wyraża potrzebę zapewnienia uczelniom wyższym autonomii w tworzeniu kierunków i kształtowaniu programów studiów, podczas gdy drugi zakłada standaryzację i wzajemne porównywanie (benchmarking) osiągnięć oraz kwalifikacji osób uczących się zarówno w różnych systemach krajowych, jak i w rożnych instytucjach kształcenia w obrębie jednego systemu. Narzędziem umożliwiającym pogodzenie tych dwóch zaleceń są Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), których wprowadzenie do systemu szkolnictwa polskiego przewiduje nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” przyjęta przez Radę Ministrów 14 września 2010 r.    
Wobec nadchodzących zmian w organizacji systemu kształcenia wyższego w Polsce, celem konferencji jest:•                    Dyskusja nad teoretycznymi i metodologicznymi podstawami tworzenia ram kwalifikacji (benchmarków) oraz macierzy efektów uczenia się dla kierunku INiB w różnych krajach,•                    Analiza funkcjonowania systemu akredytacji w różnych krajach wraz z perspektywami jego zmian oraz przegląd rozwiązań w zakresie kontroli i oceny osiągania założonych kwalifikacji absolwentów INiB,•                    Bilans aktualnych oczekiwań pracodawców wobec absolwentów INiB i poszukiwanie mechanizmów stałego rozpoznawania potrzeb pracodawców i rynku pracy,•                    Dążenie do powołania międzynarodowego kolegium ekspertów gotowego podjąć prace nad kodyfikacją wzorców opisu efektów uczenia się w dziedzinie zarządzania informacją, które posłużą w przyszłości za podstawę dla tworzenia autonomicznych, lecz wzajemnie porównywalnych programów studiów i przedmiotów w instytucjach kształcenia wyższego w Europie. •                    Komercyjny transfer wiedzy eksperckiej INiB do sektora informacyjnego: szanse i korzyści.
Konferencja adresowana jest do wszystkich interesariuszy mogących wnieść użyteczny wkład w definiowanie efektów kształcenia w dziedzinie INiB lub, szerzej – zarządzania informacją. Zaproszenie kierujemy zatem do:•          środowiska naukowego INiB,•                    dyrektorów i pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów oraz przedstawicieli organów założycielskich tych instytucji,•                    potencjalnych i rzeczywistych pracodawców z sektora publicznego, obszaru gospodarki rynkowej, instytucji ekonomii społecznej i trzeciego sektora, poszukujących pracowników o kompetencjach INiB,•                    przedstawicieli resortów ministerialnych uczestniczących w określaniu strategii rozwoju instytucji kultury i publicznych jednostek zarządzania informacją,•                    członków naukowych i branżowych organizacji INiB,•                    brokerów informacji,•                    specjalistów (naukowców i praktyków) w dziedzinie zarządzania kompetencjami i organizacji procesu rekrutacyjnego (HR, coaching, mentoring, doradztwo personalne)


Źródło:  http://www.konferencjainib2011.blogspot.com/

Aktualizacja:  2012-06-10 00:00:00