VII Międzynarodowa Konferencja "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych" - nadsyłanie streszczeń


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń

Tematyka Konferencji dotyczy wszystkich aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wiodącą problematyką tegorocznej Konferencji jest ochrona oraz rewitalizacja wód powierzchniowych i podziemnych m.in. innowacyjne metody, technologie i narzędzia wspierające odnowę ekosystemów wodnych.

- Charakterystyka terenu/rozpoznawanie i monitoring

- Innowacyjne technologie oczyszczania terenów

- Przyrodnicze i krajobrazowe aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych

- Innowacyjne zarządzanie ponownym wykorzystaniem terenów – aspekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne

- Rewitalizacja terenów zdegradowanych – studia przypadków i dobre praktyki

- Narzędzia wsparcia rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

Streszczenia

Krótkie streszczenia (2 500 - 4 000 znaków) zgodne z tematyką konferencji prosimy przesyłać na adres e-mail a.pilch@ietu.katowice.pl do 1 lipca br. Streszczenia powinny być zgodne z wymogami zawartymi w wytycznych do streszczenia oraz wzorze streszczenia.

Uczestnicy

Zaproszenie kierujemy do uczelni wyższych i instytutów badawczych, państwowych, samorządowych i prywatnych organizacji biorących udział w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych, a szczególnie terenów poprzemysłowych. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli - władz regionalnych i lokalnych, właścicieli terenów, inwestorów, firm zajmujących się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, a także instytucji finansujących.

Finał konkursu REVITARE na konferencji - zapraszamy studentów i młodych naukowców do udziału

W trakcie konferencji odbędą się prezentacje laureatów II edycji REVITARE - Ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Ważne terminy

  • 1 lipca 2013 – termin zgłoszenia referatu i nadsyłania streszczeń
  • 15 lipca 2013 – przekazanie prelegentom informacji o przyjęciu referatu
  • 19 sierpnia 2013 – nadesłanie pełnych tekstów referatów
  • 31 sierpnia 2013 – 2 komunikat i wstępny program konferencji
  • 20 września 2013 – zakończenie rejestracji

Rejestracja

Na karcie zgłoszenia lub za pośrednictwem strony internetowej www.revitare-conf.pl.

Osoba wygłaszająca referat korzysta ze zniżki w opłacie konferencyjnej. Stawki opłat podane są na stronie internetowej konferencji oraz na załączonej karcie zgłoszenia.


Źródło:  http://www.revitare-conf.pl

Aktualizacja:  2013-05-22