III Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów„Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Instytut Psychologii
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

III Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów

„Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”

pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego
oraz JM Rektora UKW prof. Janusza Ostoja-Zagórskiego,

która odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2013 r. w Bydgoszczy.

CEL KONFERENCJI

  • wymiana poglądów i idei w środowiskach akademickich oraz integracja młodych naukowców z całej Polski
  • zainspirowanie naukowców z różnych dziedzin pracujących na uniwersytetach i innych uczelniach wyższych do podejmowania wspólnych projektów badawczych

Pragniemy wskazać na możliwość kreatywnej pracy badawczej i wielopoziomowego rozpatrywania zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką wyzwań i zagrożeń współczesności. Inicjatywa młodych psychologów podyktowana jest pytaniem: „Jak inni naukowcy postrzegają problematykę związaną z funkcjonowaniem współczesnych społeczeństw i czy wymiana doświadczeń może pomóc w realizacji prowadzonych badań?”

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie nauki zainteresowane problemami współczesności: psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, ekonomistów, jak i przedstawicieli innych dyscyplin nauki.

Mamy nadzieję na Państwa żywy odzew.


Źródło:  http://www.ikd.edu.pl

Aktualizacja:  2013-01-01 00:00:00