Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: „W tym szaleństwie jest metoda- jak można badać społeczeństwo?”


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

1. Idea konferencji
Realizacja badań jest podstawowym celem każdej nauki. Wykłady uniwersyteckie, książki i spotkania naukowe relacjonują owe badania, dając inspiracje do powstawania kolejnych. Zbyt często jednak, w szczególności w ramach szeroko rozumianych nauk społecznych, na uboczu pozostawiona zostaje refleksja nad samym sposobem prowadzenia tychże badań. W rezultacie pojawia się tendencja do postrzegania rozważań teoretycznych i wyników badań z jednej strony, a warstwy metodologicznej z drugiej – jako dwóch odrębnych od siebie płaszczyzn uprawiania nauki, co widoczne jest chociażby w sposobie prowadzenia wielu kursów akademickich. Co więcej, sama metodologia badań stereotypowo definiowana jest jako domena specjalistów, którzy koncentrują się w większym stopniu na doskonaleniu swoich narzędzi, niż na ich praktycznych zastosowaniach. Organizowana przez nas konferencja ma na celu zasypanie owego rozłamu. Stawiamy sobie przy tym co najmniej cztery cele.
Po pierwsze, traktujemy nasze spotkanie jako wymianę wzajemnych doświadczeń badawczych. Przybywając na konferencję z różnych ośrodków akademickich, wychowani w różnych tradycjach – chcemy skonfrontować swoje wizje uprawiania nauki i realizacji badań. Otwieramy w ten sposób możliwość swobodnej dyskusji nad tym, jak badania konkretnych problemów mogą i/lub powinny być prowadzone, co jest dla nich elementem niezbędnym, a co swoistą „metodologiczną wartością dodaną”, otwierającą nowe pola poszukiwań.
Po drugie, chcemy w ten sposób otworzyć możliwość dzielenia się tymi aspektami prowadzenia badań społecznych, które nie są powszechnie znane. Przemiany życia społecznego skutkują powstawaniem nowych problemów badawczych i dezaktualizowaniem się innych. Wobec tych faktów pod znakiem zapytania staje aktualność dotychczasowych koncepcji metodologicznych, szczególnie w kontekście pojawiania się nowych metod i technik badawczych, czego najlepszym przykładem są choćby badania Internetu czy badania wizualne. Konferencja daje możliwość dzielenia się wiedzą na temat tych metod, które nie weszły jeszcze do „kanonu” nauk społecznych i wciąż oczekują na uprawomocnienie.
Po trzecie, otwieramy pole dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy adeptami nauk społecznych a tymi, którzy nabyte wcześniej umiejętności wykorzystują w praktyce, w pracy zawodowej. Organizowane w ramach konferencji warsztaty, prowadzone przez zaproszonych gości – specjalistów w dziedzinie badań społecznych – mają na celu wskazanie zarówno innowacji metodologicznych, jak i możliwych pozanaukowych aplikacji wiedzy metodologicznej.
Po czwarte – i chyba najważniejsze – chcemy wskazać, że zainteresowanie metodologią badań może być równie interesujące, co inne aspekty nauk społecznych. To bowiem dobrze, a przede wszystkim pomysłowo zaprojektowane badania dają możliwość dotarcia do nowych wniosków, odniesienia się do tych pytań, które dotychczas pozostawały bez odpowiedzi. Pragniemy więc, aby nasza konferencja była zachętą do tytułowego szaleństwa, otwierającego pełen potencjał badań społecznych.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do tych wszystkich, którzy badaniem społeczeństwa są zainteresowani nie tylko z powodu swojej afiliacji uniwersyteckiej, ale też ze względu na swoje indywidualne zainteresowania. Dlatego też liczymy na obecność socjologów, antropologów, etnografów, kulturoznawców i psychologów, ale także historyków, archeologów czy geografów. Dyskusja pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych może być początkiem ciekawych i innowacyjnych wniosków.
Samo pojęcie metodologii traktujemy bardzo szeroko. Liczymy oczywiście na wystąpienia dotyczące prezentacji konkretnych rozwiązań badawczych, jednocześnie jednak otwieramy pole dyskusji na takie kwestie, jak relację pomiędzy teorią a metodologią, czy też ideologiczne, prawne, etyczne, historyczne i organizacyjne aspekty badań. Proponowane obszary tematyczne wystąpień znajdują się poniżej.
Jednocześnie jednak oczekujemy od referentów skoncentrowania się na tak rozumianej metodologii, a nie tylko samej prezentacji wyników przeprowadzonych badań. Osoby zainteresowane drugą z wymienionych opcji będą miały możliwość zaprezentowania wyników podczas sesji posterowej.

2. Proponowane obszary tematyczne wystąpień:
Badania Internetu i nowych mediów
Wizualne metody i techniki badawcze
Badania rynkowo-marketingowe
Metody etnograficzno-antropologiczne
Nowe obszary badawcze (emocje, uczucia, zmysły, cielesność) – czy potrzeba nowych metod?
Co nowego w starym? – aktualność klasycznych metod i technik badawczych
Teoria a sposób prowadzenia badań – wzajemne relacje i inspiracje
Prezentowanie wyników badań – nowe sposoby, pytanie o neutralność medium
Badania naukowe a praktyka zawodowa – kto powinien uczyć się od kogo?
Badania naukowe a interwencja społeczna – czy/jak badacz powinien ingerować w życie ludzi?
Ideologiczne implikacje metodologii badań
Logistyka i organizacja badań społecznych
Etyczne i prawne aspekty badań społecznych
Interpretacja danych jako problem metodologiczny
Dodatkowo przewidujemy organizację sesji posterowej, w trakcie której zaprezentowane zostaną wyniki konkretnych badań przeprowadzonych przez uczestników konferencji.

3. Kwestie organizacyjne
Na zgłoszenia osób chętnych do wygłoszenia referatu oczekujemy do dnia 15 marca 2011 r. Formularz zgłoszeniowy, a także wszystkie inne informacje na temat konferencji, dostępne są na stronie internetowej http://www.knss.amu.edu.pl/konferencja-naukowa
Organizatorzy spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą te, które wydają się najciekawsze i najlepiej wpasowują się w zakładaną ideę konferencji. Do dnia 20 marca przesłane zostaną informacje dotyczące przyjęcia lub odrzucenia proponowanego wystąpienia.
Osoba, której propozycja wystąpienia została przyjęta, zobowiązana jest do wpłacenia do dnia 25 kwietnia opłaty konferencyjnej w wysokości 70zł oraz do przesłania pełnego tekstu wystąpienia (nie artykułu!) na adres mailowy konferencji.
Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM:
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając numer subkonta: 712 038

Opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz obiad podczas trzech dni konferencji. Do uiszczenia opłaty konferencyjnej zobowiązane są również osoby, które nie będą wygłaszać referatów, lecz wyrażają chęć uczestnictwa w warsztatach. Uczestnictwo w sesjach tematycznych jest bezpłatne.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów, mogą jednak pomóc w ich rezerwacji lub też – na drodze studenckiej samopomocy i w miarę własnych możliwości – przenocować gości w swoich własnych domach. Ilość miejsc w drugiej z opcji jest ograniczona, a o ich przydziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji zawierającej artykuły oparte na wygłaszanych podczas konferencji referatach. Warunkiem opublikowania tekstu jest uzyskanie pozytywnej recenzji.


Źródło:  http://www.knss.amu.edu.pl/konferencja-naukowa

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00