Racjonalizacja Gospodarki Energetycznej


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Uprzejmie informujemy, że Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej organizuje VI Konferencję Naukowo - Techniczną REGOS 2010 - "Racjonalizacja Gospodarki Energetycznej". Konferencja odbędzie się w dniach 17 - 19 listopada 2010 roku, w Łodzi.

Konferencja REGOS 2010 jest organizowana cyklicznie, co trzy lata. Jej tematyka obejmuje zagadnienia racjonalizacji gospodarki energetycznej, począwszy od procesów pozyskiwania i przetwarzania energii, zwłaszcza ze źródeł odnawialnych, poprzez projektowanie i budowę wysokosprawnych układów cieplnych, maszyn, urządzeń i systemów ich sterowania, aż do procedur wdrażania nowoczesnych technik eksploatacji wraz z ekologicznym wykorzystywaniem odpadów, szczególnie w oczyszczalniach ścieków.

W zamiarze organizatorów na konferencji prezentowany będzie aktualny stan wiedzy, trendy rozwojowe oraz obszary zastosowań najnowszych rozwiązań z wyżej wymienionych dziedzin. Powinny one stanowić dla inwestorów i użytkowników źródło inspiracji dla doskonalenia gospodarki energetycznej opartej na zwiększeniu udziału "zielonej energii" w zaspakajaniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w regionie. Cele te połączyć należy z równoległym wzrostem lokalnej aktywności gospodarczej i społecznej.

Konferencja REGOS 2010 jest forum, na którym prezentowane i dyskutowane będą powyższe problemy. Do aktywnego udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych i wyższych uczelni, projektantów, producentów i użytkowników działających w obszarze gospodarki energetycznej, inwestorów i reprezentantów lokalnych władz planujących budowę lub modernizację obiektów, zwłaszcza w aspekcie wykorzystywania w regionie zasobów energii ze źródeł odnawialnych.

Artykuły zgłoszone na konferencję, po recenzowaniu oraz zakwalifikowaniu do prezentacji, będą opublikowane w czasopiśmie "CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE - TURBOMACHINERY".

 


Źródło:  http://www.imp.p.lodz.pl/regos/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00