Spór o metodę. Humanistyka w dialogu z naukami przyrodniczymi.


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w konferencji

 

Konferencja skierowana jest do doktorantów i młodych pracowników nauki zarówno z kręgu nauk humanistycznych jak i ścisłych. Nam, organizatorom, zależy przede wszystkim na stworzenie środowiska i okazji do nawiązania współpracy między Koleżankami i Kolegami, reprezentującymi różne dziedziny nauki.

Chcemy skoncentrować się szczególnie na recepcji dokonań biologów i przyrodników we współczesnej humanistyce i wzajemnym przenikaniu się obu dyscyplin w stosunkowo nowych propozycjach teoretycznych (np. psychologia ewolucyjna, socjobiologia). Pragniemy głównie poruszać się w obrębie tematyki metodologicznej w szeroko pojętej humanistyce, ale i też naukach przyrodniczych – omówić nowe podejścia propozycje teoretyczne, a także problemy natury praktycznej. Chcemy także podyskutować o wadach i zaletach wybranych metodologii i teorii, ich praktycznych aplikacji w różnych naukach społecznych, humanistycznych i przyrodniczych, a także o zjawisku zapożyczania metod od innych dziedzin wiedzy. Naszym zamiarem jest, aby wystąpienia objęły szerokie spektrum zjawiska, a konferencja miała charakter sesji naukowej oraz warsztatu.

 

Referaty wygłoszone na konferencji zostaną wydane w recenzowanej pracy zbiorowej – tomie pokonferencyjnym.

Zakres tematyczny

 

Jedna czy wiele nauk? Definicja nauki w humanistyce i naukach ścisłych –powszechna zgoda czy źródło nieporozumień?

Kiedy humanista czyta Darwina. Wpływ odkryć nauk ścisłych na stan humanistyki.

Tendencje metodologiczne we współczesnej humanistyce.

Metodologia „nauk granicznych” – socjobiologii, psychologii ewolucyjnej etc.

Etyka w pracy młodego naukowca – wyzwania i ograniczenia.

Badania w toku - .problemy i przeszkody na drodze finalizacji projektów.

Tao fizyki. Dyskurs humanistyczny w naukach ścisłych.

Osobowości w naukach przyrodniczych i ich wpływ na humanistykę (np. casus Richarda Dawkinsa).

Czy nauki ścisłe tracą popularność? Powody i konsekwencje spadku zainteresowania studiowaniem kierunków ścisłych.

Powyższa lista nie wyczerpuje zagadnień i liczmy na inwencję uczestników.

Czas wystąpienia wynosi ok. 20 minut.

Kontakt: sporometode@o2.pl


Źródło:  http://www.spor-o-metode.yoyo.pl/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00