Wiedza i wyobraźnia w kulturze staropolskiej


MINIONA -

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Doktoranckie Koło Naukowe Historii Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego

ma zaszczyt zaprosić na

 

krajową konferencję doktorancką

 

Wiedza i wyobraźnia w kulturze staropolskiej

 

Człowiek epoki staropolskiej był spadkobiercą ogromu wiedzy przekazywanej mu głównie w domu rodzinnym i poprzez tradycje, które w znacznym stopniu wpływały na jego dalszy rozwój. Część społeczeństwa zdobywała ją jednak także edukując się w różnego rodzaju szkołach, uniwersytetach, poprzez lekturę druków ulotnych, książek i gazet, a także poprzez bezpośrednie doświadczenie, w którym ważną rolę odgrywały podróże edukacyjne. Mimo to, wciąż tkwił on w świecie wyobrażeń, które rekompensowały mu niedostatki wiedzy, bądź też porządkowały ją, dostosowując się do jego potrzeb. W związku z tym zapragnął on uporządkowania dotychczasowo zdobytej wiedzy, a także upowszechnienia edukacji. Pod wpływem myśli oświeceniowej stopniowo doprowadziło to do narodzin nowoczesnej inteligencji. Pomimo rozwijającej się edukacji niemożliwa była jednak szybka ewolucja postrzegania przez człowieka współczesnego mu świata, w którym pojęcie Boga, jak również magii stanowiło istotny element uzupełniający niedostatki wiedzy. W tym miejscu pojawia się pytanie o rolę, jakie pełniła wiara w świat nadprzyrodzony, czary i zabobony w życiu ludzi. Niezwykle istotną kwestią omawianego problemu będzie także szeroko pojęta komunikacja społeczna oraz jej wpływ na upowszechnianie wiedzy.

W czasie obrad konferencji będziemy, więc starali się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: w jaki sposób ludzie epoki budowali swoje wyobrażenia na temat otaczającego ich świata? Czy można zaryzykować stwierdzenie o istnieniu wiedzy uniwersalnej? Czy może była to raczej wiedza indywidualna, której ostateczny kształt nadawany był przez jednostkę na zasadzie jej osobistego doświadczenia, wynikającego z niezależnej percepcji rzeczywistości? Czy wyobrażenie należy uznać za efekt dostarczonej informacji, która wynikała z doświadczenia poznawczego, odkształcającej, bądź kształtującej ostateczny obraz przedmiotu?

 

Proponowana tematyka obrad:

- staropolskie kompendia wiedzy

- edukacja: wychowanie domowe, szkoły, uniwersytety, szkoły zakonne, kształcenie kobiet, podróże edukacyjne

- wiedza na temat świata

- wiara w świat nadprzyrodzony, wyobrażenia eschatologiczne

- magia, zabobony, nauka

- duchowość i wyobraźnia

- prądy oświeceniowe i nowe idee

- komunikacja społeczna

 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli (doktorantów) wszystkich nauk humanistycznych: historyków, antropologów, psychologów, socjologów, filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki etc.

 

Konferencja odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 19 listopada 2015 roku. Propozycję wystąpień prosimy przesyłać na adres mailowy: wyobrazniastaropolska@wp.pl do 29 października 2015 roku.

Zgłoszenie na konferencję (dokument doc. lub docx.) powinno zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), ośrodek naukowy, z którego pochodzi kandydat, rok i kierunek studiów, tytuł wystąpienia, abstrakt około 1000 znaków.
Organizatorzy zastrzegają weryfikację i możliwość odrzucenia zgłoszenia.

O przyjęciu referatów na obrady konferencji zostaną Państwo poinformowani do 31 października.

 

 

Komitet Organizacyjny:

Mgr Justyna Bąk

Mgr Aleksandra Ziober

Mgr Marcin Mikusek

Mgr Olga Świerkot

Mgr Łukasz Szczypkowski

Mgr Patryk Kurzyński


Źródło:  https://www.facebook.com/events/956333221097098/

Aktualizacja:  2015-10-13 17:40:56