I Polsko-Niemiecka Konferencja Gender Mainstreaming w Edukacji


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Idea zorganizowania I Polsko-Niemieckiej Konferencji Gender mainstreaming w Edukacji narodziła się w związku z przypadającą na maj 2009 roku 10 rocznicą wejścia w życie Traktatu Amsterdamskiego zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty. Na mocy tego postanowienia państwa UE zostały zobowiązane do przestrzegania zasady równości płci w każdej dziedzinie życie społecznego i publicznego: „Zadaniem Wspólnoty jest, przez ustanowienie wspólnego rynku, unii gospodarczej i walutowej oraz urzeczywistnianie wspólnych polityk lub działań określonych w artykułach 3 i 4, popieranie w całej Wspólnocie (…) równości mężczyzn i kobiet (…)” [art. 2]. Do idei gender mainstreamingu odwołuje się również Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 33) oraz specjalnie przygotowany dokument Komisji Europejskiej Włączenie równouprawnienia we wszelkie koncepcje i środki polityczne wspólnoty.
Pomimo tego, że Traktat Amsterdamski wszedł w życie już 11 lat temu, a od wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło prawie 6 lat, to pozostało wciąż bardzo dużo do zrobienia w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn. Jak wynika m.in. z raportu Ślepa na płeć - edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny, opublikowanego przez Fundację FEMINOTEKA, polska szkoła wciąż daleka jest jeszcze od nowoczesnego postrzegania kwestii gender, a tym samym przyczynia się do reprodukowania stereotypowych wzorców i ról płciowych w społeczeństwie. Szansą wyjścia z tej niekorzystnej sytuacji jest konfrontacja stanu panującego w polskiej edukacji z ustaleniami metodycznymi oraz praktyką szkolną stosowaną w kraju partnerskim.
Na uwagę zasługuje również fakt, że będzie to pierwsza w Polsce konferencja, poruszająca tematykę płci w edukacji, w perspektywie transgranicznej. Tak przyjęta optyka pozwoli szerzej przyjrzeć się temu ważnemu, nie tylko dla edukacji ale również dla wszystkich aspektów życia publicznego, zagadnieniu (wypracowanie odpowiednich wzorców pozwoli realnie wpłynąć na trwałą zmianę zachowań społecznych).
Oczekujemy na Państwa wystąpienia związane bezpośrednio z tematem przewodnim konferencji – Konstruowanie płci w procesie nauczania bądź z tematyką sekcji problemowych:

• Gender a pedagogika;
• Gender jako metodologia;
• Gender w kontekście kształcenia obywatelskiego.


Źródło:  http://www.zcdn.edu.pl/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00