Ochrona i Rekultywacja Dorzecza Odry


MINIONA -

Zielona Góra

Myśli przewodnie i tematyka konferencji 
To już piąta konferencja z cyklu "Ochrona i Rekultywacja Dorzecza Odry". Poprzednie spotkania poświęcone były problematyce: 
* I - Sytuacja po powodzi 1997 roku (1998): rekultywacja terenów zalewanych przez rzeki; gospodarka odpadami i ściekami w dolinach rzecznych; zintegrowana gospodarka ziemią; rekultywacja terenów pokopalnianych; planowanie urbanistyczne, a zanieczyszczenia; pomiary fizyko-chemiczne środowiska in-situ; techniki rekultywacyjne w świetle ekotoksykologii; procesy oczyszczania ex-situ i in-situ; techniki prewencji przed zanieczyszczeniami; monitoring i kontrola środowiska; regulacje prawne, standardy, finansowanie rekultywacji i usuwania zanieczyszczeń w krajach rozwiniętych; * II - Gospodarowanie w zlewni (2001): zmiany dotyczące areału; erozja gleb; problemy związane z chemizacją rolnictwa i leśnictwa; znaczenie lasów ochronnych; melioracje; wykorzystanie i ochrona wód powierzchniowych; ochrona przeciwpowodziowa; występowanie i eksploatacja surowców mineralnych; rekultywacja terenów pokopalnianych; gospodarka ściekami i odpadami; emisje zanieczyszczeń; ujęcia wody pitnej; kształtowanie terenów zurbanizowanych; zagospodarowanie pojezierzy; lasy jako tereny rekreacyjne; użytkowanie wód płynących; ochrona gatunkowa; zorganizowane formy ochrony przyrody; * III - Zrównoważona Gospodarka Zasobami Naturalnymi (2004): ochrona zasobów wodnych; zjawiska powodziowe i susze; retencja wodna obszarów; bilans wodny; eksploatacja zasobów wodnych; transport wodny; gospodarka wodami granicznymi; stan i jakość zasobów złóż; metody eksploatacji; ekologiczne aspekty gospodarki surowcowej; perspektywy wydobycia surowców mineralnych; degradacja gleb jako rezultat eksploatacji surowców; kierunki i cele rekultywacji; techniki i technologie rekultywacyjne; zalesienie jako metoda rekultywacji terenów zdegradowanych; rozwój małej retencji; renowacja cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych; gospodarka wodna na użytkach rolnych; las jako ekosystem; produkcyjne i pozaprodukcyjne funkcje lasów; główne zagrożenia i ochrona lasów; antropogeniczne zmiany w ekosystemach leśnych; leśne kompleksy promocyjne; zorganizowane formy wypoczynku; baza turystyczna w świetle ekologii; agroturystyka; rekreacja w oparciu o naturalne i sztuczne zbiorniki wodne; turystyczne wykorzystanie lasów; gatunkowa ochrona roślin i zwierząt; ochrona siedlisk naturalnych; prawne narzędzia ochrony przyrody; krajobrazowe znaczenie obszarów. * IV - Rekultywacja terenów zdegradowanych (2007): rekultywacja terenów poprzemysłowych: degradacja gleb jako rezultat eksploatacji surowców i działalności przetwórczej; kierunki i cele rekultywacji; techniki i technologie rekultywacyjne; trudności w rekultywacji gruntów poprzemysłowych; lasy w rekultywacji: zalesienie jako metoda rekultywacji terenów zdegradowanych; główne zagrożenia i ochrona lasów; antropogeniczne zmiany w ekosystemach leśnych; leśne kompleksy promocyjne; przyroda terenów rekultywowanych: gatunkowa ochrona roślin i zwierząt; ochrona siedlisk naturalnych; krajobrazowe znaczenie obszarów; skład gatunkowy terenów rekultywowanych; wzrost i rozwój roślin na gruntach rekultywowanych - dobór gatunkowy roślin dla potrzeb rekultywacji; przegrody geosyntetyczne w rekultywacji: wykorzystanie materiałów geosyntetycznych w inżynierii i ochronie środowiska; materiały odpadowe w rekultywacji: możliwości prawne przyrodniczego stosowania odpadów; problemy ekologiczne stosowania odpadów w rekultywacji; eksploatacja surowców mineralnych: stan i jakość zasobów złóż; metody eksploatacji; ekologiczne aspekty gospodarki surowcowej; perspektywy wydobycia surowców mineralnych; gospodarka wodna: ochrona zasobów wodnych; retencja wodna; bilans wodny; eksploatacja zasobów wodnych; ochrona przeciwpowodziowa; 
Dotychczasowe spotkania okazały się bardzo trafionymi, ujmując ważne problemy egzystencji człowieka na terenach nadrzecznych, ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami. Spektakularne wydarzenia klęskowe lat 1997 i 2000 w Polsce kazały zweryfikować wiele sposród tez odnoszących się do zagospodarowania dolin rzecznych. Każą się nad tym tematem pochylić także losy tzw. "ziem zachodnich" w latach najnowszych. Po okresie istnienia PGR-ów i rozsianych (na ogół małych) zakładów przemysłowych minęły już lata, a luki zatrudnieniowej nie załatano. Na naszych oczach, szczególnie na obszarach wiejskich zachodniej Polski, powstaje problem niedostrzeżonej dotąd przez władze kraju "ściany zachodniej"! 
Bieżąca edycja Konferencji skupia się na problematyce szacowania zasobów, eksploatacji i wykorzystania jednego z ważniejszych surowców Środkowego Nadodrza - węgla brunatnego. Problem ten, jako wielowątkowy, wiąże w sobie także zadania ochrony przyrody, inżynierii i ochrony środowiska, kształtowania środowiska wraz z rekultywacją terenów powydobywczych oraz ekonomii i socjologii. Tym samym za główne punkty zainteresowań obrano: 
* Eksploatacja węgla brunatnego: stan i jakość zasobów węgla brunatnego, perspektywy wydobycia węgla brunatnego, ekologiczne aspekty gospodarki surowcowej, węgiel brunatny szansą dla społeczności Środkowego Nadodrza. * Rekultywacja terenów zdegradowanych: degradacja środowiska naturalnego, kierunki i cele rekultywacji, technologie rekultywacyjne. * Ochrona zasobów naturalnych: ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, ochrona siedlisk naturalnych, ochrona surowców, ochrona wód. * Gospodarka wodna: eksploatacja zasobów wodnych, gospodarka wodna na terenach przekształconych antropogenicznie, bilans wodny, retencja, prognozy hydrologiczne. * Gospodarka leśna: gospodarowanie terenami leśnymi, antropogeniczne zmiany w ekosystemach leśnych, rekultywacja leśna terenów pokopalnianych. * Zrównoważony rozwój: zarządzanie środowiskiem, optymalizacja procesów i technologii, bezpieczeństwo i ryzyko ekologiczne.


Źródło:  http://www.iis.uz.zgora.pl/~w3zorg/oirdo/index_pl.html

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00