Interdyscyplinarność i wielowymiarowość nauk filologicznych


MINIONA -

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim on-line
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Planowana konferencja ma na celu stworzenie bardzo szerokiego forum wymiany doświadczeń osób reprezentujących różne obszary nauk filologicznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, metodyka, przekładoznawstwo itp). Współczesne badania językoznawcze i literaturoznawcze mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowy – spajają różnorodne dziedziny nauk, nie tylko humanistycznych. Podczas konferencji podjęta zostanie próba ustalenia miejsca i określenia perspektyw rozwoju nauk filologicznych w XX i XXI wieku, a także ich znaczenia dla współczesnej humanistyki.

Uczestnicy będą mieli także szansę prezentacji wyników prowadzonych przez nich badań w dziedzinach humanistycznych.

Takie globalne spojrzenie na nauki filologiczne jest niezmiernie ważne, ponieważ pokazuje, iż dzięki integracji różnorodnych dziedzin w badaniach językoznawczych i literaturoznawczych pojawiają się nowe interesujące wątki. Wiele nierozwiązanych problemów i pytań, kiedyś pozostawionych bez odpowiedzi, może być podjętych na nowo dzięki połączeniu wysiłku naukowców reprezentujących różne pola badawcze.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji wystąpień dotyczących następujących obszarów tematycznych:

 Nowoczesne technologie w edukacji jęykowej

 Nowe metody nauczania jęykó obcych

 

 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 Systemy edukacji jęykowej w innych krajach

 Nauczanie jęyka polskiego jako obcego

 Kształenie szkolne a akademickie

 Edukacja jęykowa małch dzieci

 Nauczanie różych sprawnośi jęykowych (np. móienie, słchanie, pisanie, czytanie)

 Polski system egzaminó jęykowych – refleksje

 Kształenie nauczycieli jęykó obcych

 Współzesne teorie jęykoznawcze – możiwośćprzeniesienia teorii w praktykę

 Kulturowe aspekty nauczania jęykó obcych

 Przekłd literacki

 Przekłd tekstó specjalistycznych

 Indywidualne podejśie do ucznia

 Czytanie na nowo tekstó kanonu literatury śiatowej (tzw. re-reading)

 Nowe trendy i teorie w literaturze

 Kultura popularna wkradająa siędo literatury

 Dylematy stylizacji

 Współzesne eksploracje poetyckie

 Teorie feministyczne w tekstach współzesnych pisarzy i poetó

 Zagadnienie jedzenia w tekstach literackich

 Prezentacja wynikó włsnych badańuczestników

Lista ta nie ma charakteru wyczerpująego.


Aktualizacja:  2015-09-09 19:23:12