RELACJA Z KONFERENCJI
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej


-

97-300 Piotrków Trybunalski

        W dniach 23-24 maja 2019 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się Pierwsza
Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona problematyce bezpieczeństwa euroatlantyckiego i polityce Federacji Rosyjskiej. Obrady tegorocznej konferencji skupiały się na problematyce zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej.
       Organizatorem wydarzenia była Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) we współpracy z Baltic College Defences, Tartu, Estonia, Óbuda University, Budapeszt, Węgry oraz Czech Technical University, Praga,
Republika Czeska.
      Patronat nad wydarzeniem objęło Center for European Policy Analysis (CEPA) w
Waszyngtonie, Stany Zjednoczone Ameryki.
      Obrady otworzył i przybył gości powitał przewodniczący Komitetu Naukowego dr
hab. Mirosław Banasik, prof. UJK. Wśród gości honorowych znaleźli się: Witold Waszczykowski, poseł i były minister spraw zagranicznych, Ray Wojcik, szef warszawskiego biura Center for European Policy Analysis i były attache wojskowy w Warszawie, generał broni (w stanie spoczynku) dr Andrzej Fałkowski, były przedstawiciel wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli, dr Phillip Petersen, Centre for the Study of New Generation Warfare, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UJK prof. dr hab. Andrzej Felchner, Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJ,
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJK, prof. dr hab. Zygmunt Matuszak, ksiądz Rektor Kościoła Akademickiego w Piotrkowie Trybunalskim Mariusz Jersak oraz wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek.
     Oficjalne otwarcie konferencji uświetnił występ chóru Instytutu Edukacji Muzycznej UJK pod dyrekcją dr hab. Ewy Robak, prof. UJK.

     Prelegenci reprezentowali 36 placówek naukowych z 6 państw (m.in. Stany Zjednoczone,
Ukraina, Rosja, Węgry, Gruzja, Białoruś) oraz najważniejszych uczelni z kraju. Obrady prowadzone były w dwóch równoległych panelach tematycznych.
Celem tegorocznej konferencji była dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, dotycząca zagrożeń dla bezpieczeństwa i działań podejmowanych dla jego zapewniania.

     Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia:
1. Teoretyczne aspekty zagrożeń oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego;
2. Źródła i rodzaje zagrożeń, ich taksonomia, charakterystyka oraz konsekwencje dla
bezpieczeństwa;
3. Globalne trendy i megatrendy;
4. Zagrożenia globalne i regionalne;
5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego;
6. Zagrożenia dla Polski;
7. Zagrożenia związane z nowymi technologiami, biotechnologiami i sztuczną inteligencją;
8. Zagrożenia związane z bronią hipersoniczną;
9. Postrzeganie zagrożeń przez Federację Rosyjską;
10. Polityka Federacji Rosyjskiej;
11. Rosyjskie zamiary strategiczne i rola sił zbrojnych w ich realizacji;
12. Strategia wykorzystania przez Federację Rosyjską instrumentów politycznych, ekonomicznych
i informacyjnych;
13. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej;
14. Strategia militarna i strategie rodzajów sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej;
15. Modernizacja rosyjskich sił zbrojnych;
16. Militarne wzmacnianie Zachodniego i Południowego Okręgu Wojskowego Federacji
Rosyjskiej;
17. Zdolności sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, w tym A2/AD;
18. Dyslokacja, struktura i gotowość bojowa sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej;
19. Strategia wykorzystania rosyjskich sił zbrojnych;
20. Rosyjska wizja prowadzenia konfrontacji z Zachodem i rozstrzygania konfliktów;
21. Wojna hybrydowa;
22. Zagrożenia w cyberprzestrzeni;
23. Rosja wobec globalnych regulacji działalności w cyberprzestrzeni;
24. Założenia prowadzenia przez Federację Rosyjską wojny nowej generacji;
25. Prognoza zagrożeń dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego w perspektywie krótko i
długoterminowej.
    Prezentowane referaty i towarzysząca im dyskusja dowiodły, że najgroźniejsze dla środkowo-wschodniej części Europy są zagrożenia płynące z imperialnej polityki Rosji, która zmierza do rewizji ładu międzynarodowego ustanowionego po zakończeniu zimnej wojny i odbudowy strefy wpływów. Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku, destabilizacja wschodniej Ukrainy i militaryzacja Obwodu Kaliningradzkiego stanowią dla Europy, a szczególnie dla jej środkowo-wschodniej części bezprecedensowe wyzwania w sferze bezpieczeństwa.

    Ustalono, że polityka Władimira Putina zmierza nie tylko do podważania europejskich zasad prawa i utrzymania dominacji w byłych republikach Związku Radzieckiego, ale przede wszystkim do destabilizacji demokracji w Stanach Zjednoczonych i państwach europejskich. Od czasu rosyjskiej agresji w Cieśninie Kerczeńskiej pojawiają się nowe ostrzeżenia o zbliżającej się inwazji na Ukrainę, Polskę i Państwa Bałtyckie, a nawet możliwej III wojnie światowej.
     Artykuły pokonferencyjne ukażą się w 5 monografiach naukowych: 4 w języku polskim opublikowanych w Wydawnictwie Difin, 1 w języku angielskim opublikowanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Monografie wydane zostaną do końca października 2019 roku.